Kim jest pełnomocnik sądowy?

Kiedy dana osoba jest winna pieniądze innej osobie lub podmiotowi, może być zmuszona do wniesienia pozwu do sądu w celu zabezpieczenia wyroku przeciwko dłużnikowi. Chociaż adwokat nie jest zobowiązany do złożenia pozwu, wiele osób zatrudnia adwokata ds. orzecznictwa, aby pomógł w procesie sądowym i wszelkich postępowaniach powyrokowych wymaganych do odebrania wyroku. Pełnomocnik ds. orzecznictwa pomoże przygotować odpowiednie dokumenty do wniesienia pozwu, będzie reprezentował stronę w sądzie, a także pomoże we wszelkich postępowaniach prawnych niezbędnych po zawarciu wyroku w celu odebrania.

Aby wszcząć powództwo o należne pieniądze, powód lub osoba, której te pieniądze są należne, musi złożyć skargę w odpowiednim sądzie. Należy również wnieść wezwanie, które doręcza się pozwanemu w celu poinformowania go, że pozew został wniesiony i kiedy ma się stawić w sądzie. W przypadku skorzystania z usług adwokata ds. orzecznictwa, przygotuje on dokumenty potrzebne do rozpoczęcia pozwu i upewni się, że są one właściwie złożone.

W niektórych przypadkach pozwany złoży w sądzie odpowiedź, oddalając zarzuty zawarte w skardze. Kiedy tak się stanie, adwokat sądowy zaangażuje się w odkrycie sprawy z pozwanym. Odkrycie to proces prawny, w ramach którego każda ze stron pozwu żąda od drugiej strony dokumentów lub odpowiedzi na pytania, znane jako przesłuchania, od drugiej strony, które są istotne dla pozwu. Odpowiedzi na pytania śledcze lub dokumenty, które powstają w trakcie procesu odkrywania, mogą być wykorzystane na rozprawie, jeśli sprawa przejdzie na rozprawę.

Co do zasady, pełnomocnik sądowy będzie próbował negocjować z pozwanym w celu osiągnięcia polubownego ugody bez konieczności stawiania się na rozprawie. Jeżeli dojdzie do porozumienia, strony przekażą sądowi uzgodnione orzeczenie, a sąd wprowadzi wyrok do protokołu sądowego. Jeśli jednak proces stanie się nieunikniony, adwokat będzie reprezentował swojego klienta na rozprawie. Na rozprawie adwokat przedstawi sędziemu lub ławie przysięgłych dowody w celu zabezpieczenia wyroku przeciwko pozwanemu.

Po wpisaniu orzeczenia do akt sądowych, w drodze umowy lub na podstawie procesu, powód musi nadal odebrać pieniądze, które są mu teraz prawnie należne. W większości sądów powoda ma do dyspozycji różne środki zaradcze po wydaniu wyroku, takie jak żądanie wynagrodzenia lub zajęcia bankowego lub egzekucja na majątku należącym do pozwanego. W razie potrzeby pełnomocnik ds. wyroku wezwie pozwanego z powrotem do sądu z wnioskiem o zarządzenie przez sąd jednego z dostępnych środków powyrokowych w celu zaspokojenia wyroku.