Co to jest automatyzacja kompilacji?

Automatyzacja kompilacji to technika stosowana podczas cyklu życia oprogramowania, w której kod źródłowy oprogramowania jest dopasowywany do kodu języka maszynowego za pomocą skryptu kompilacji automatyzacji. Ten proces automatyzacji kompilacji stał się powszechną praktyką wraz z ewolucją złożonych paradygmatów oprogramowania. Ponieważ oprogramowanie ewoluowało od programowania strukturalnego odgórnego do rozproszonych modułów obiektowych, automatyzacja kompilacji stała się krytyczną zależnością w zarządzaniu tymi komponentami.

Cykl życia tworzenia złożonych aplikacji składa się z kilku etapów. Po pierwsze, kod oprogramowania jest opracowywany, testowany i integrowany z samodzielnym środowiskiem programistycznym. Gdy kod zostanie ukończony przez programistę, jest on integrowany ze wspólnym środowiskiem, w którym musi wchodzić w interakcje z innymi komponentami oprogramowania, które mogą być zbudowane przez innych programistów. Zanim kod zostanie zintegrowany ze wspólnym środowiskiem, należy podjąć kilka środków ostrożności, aby upewnić się, że nowo opracowany kod nie wpływa na kod innych programistów w zespole programistycznym.

Zazwyczaj automatyzacja kompilacji jest realizowana przy użyciu języka skryptowego, który umożliwia programiście łączenie innych modułów i procesów w ramach procesu kompilacji. Ten język skryptowy zawiera zadania ręczne niezbędne do wygenerowania wysokiej jakości oprogramowania. Zadania te obejmują dokumentację, testowanie, kompilację i dystrybucję kodu oprogramowania binarnego.

Automatyzacja kompilacji jest dobrze znana jako najlepsza praktyka generowania kodu oprogramowania, ponieważ zapewnia możliwość zapewnienia oprogramowania lepszej jakości. Automatyzacja testowania kodu jest głównym powodem tego ulepszenia. Wymuszając wykonanie testowych skryptów przed integracją modułów kodu ze skompilowanym kodem, projekt oprogramowania prawdopodobnie będzie zawierał mniej błędów podczas cyklu wdrażania.

Wraz z postępem automatyzacji kompilacji, podobnie jak języki skryptowe używane przez programistów do kompilowania kodu źródłowego. We wczesnych latach automatyzacji kompilacji wiele zadań zostało wykonanych przez oddanych ekspertów ds. kompilacji, którzy uruchamiali skrypty kompilacji z wiersza poleceń systemu operacyjnego. Obecnie te języki skryptowe do budowania są w rzeczywistości wbudowane w większość pakietów zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE).

Inną kluczową zaletą automatyzacji kompilacji jest możliwość śledzenia wpływu kodu na podstawie kompilacji historycznych. Zadanie w skrypcie kompilacji obejmuje wygenerowanie numeru wersji kodu. Ten numer wersji umożliwia programiście i testerom oprogramowania punkt odniesienia, kiedy nowy błąd został wprowadzony do środowiska produkcyjnego.
Automatyzacja kompilacji ułatwiła zarządzanie procesem kompilowania oprogramowania w zespołach programistycznych. Proces ten zwiększa produktywność i zapewnia wyższą jakość oprogramowania, umożliwiając skrypty wielokrotnego użytku dla wszystkich kompilacji oprogramowania.