Co to jest klauzula należytego procesu?

Klauzula sprawiedliwego procesu zawarta w piątej i czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zabrania rządowi pozbawienia obywateli prawa do wolności i własności bez sprawiedliwego procesu prawnego lub prawa. Standardy uczciwości zostały opracowane w prawie federalnym i stanowym zgodnie z tymi poprawkami. Na przykład oskarżeni w sprawach karnych muszą zostać odpowiednio powiadomieni o wniesionych przeciwko nim zarzutach w ramach klauzuli należytego procesu, tak aby oskarżeni mogli sformułować obronę prawną. Istotna jest również jurysdykcja lub miejsce rozpatrzenia sprawy, które może stanowić nadmierne utrudnienie dla pozwanego. Kontynuowanie sprawy mogłoby stanowić naruszenie klauzuli należytego procesu.

Gdy sądy w jakikolwiek sposób pozbawiają oskarżonych uczciwego traktowania, naruszają prawo oskarżonego do rzetelnego procesu. Piąta i czternasta poprawka określają niemal identyczny język dotyczący należytego procesu. Piąta poprawka wiąże rząd federalny klauzulą ​​sprawiedliwego procesu. Wszystkie stany są zobowiązane do przestrzegania klauzuli sprawiedliwego procesu zgodnie z 14. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Stany i rząd federalny są odpowiedzialne za tworzenie przepisów i norm, które są zgodne. Jeśli nie, oskarżeni często mogą odwołać się w swoich sprawach do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Ochrona w ramach klauzuli należytego procesu to ochrona przed niesprawiedliwym traktowaniem przez rząd federalny lub stanowy. Nie jest często używany w sprawach między prywatnymi stronami. Należyty proces odnosi się również do spraw i często nie ma zastosowania do uchwalonych przeciwstawnych przepisów. Musi istnieć sprawa leżąca u podstaw sprawy, a sąd musi orzekać w oparciu o fakty konkretnej sprawy przed nim zawisłej.

Klauzula należytego procesu jest często podzielona na dwa wymagania: proceduralny należyty proces i istotne wymagania należytego procesu. Ogólnie rzecz biorąc, sprawiedliwy proces dotyczy procedur i zapewnienia, że ​​procedury federalne i stanowe nie pozbawiają jednostki w nieuczciwy sposób jej praw do życia, wolności lub własności. Istotne wymogi należytego procesu wymagają, aby przepisy stosowane do orzekania w sprawie nie pozbawiały wolności jednostki. Oznacza to, że prawa rządowe nie mogą w nieuzasadniony sposób ingerować w prawa podstawowe lub prawa człowieka. Niektóre ze spraw wniesionych w ramach istotnych wymogów należytego procesu obejmują obowiązkowe godziny pracy dla określonej grupy pracowników przemysłu oraz sprawy dotyczące regulacji gospodarczych i programów społecznych.