Co to jest nakaz zajęcia?

W amerykańskim systemie sądownictwa cywilnego nakaz zajęcia majątku jest nakazem sądu, który nakazuje stronie trzeciej odłożyć środki, które są winne lub przetrzymywane na rzecz dłużnika, tak aby środki te mogły zostać wypłacone wierzycielowi. . Chociaż termin „zajęcie” jest często używany zamiennie z innymi środkami po windykacji po wydaniu wyroku — takimi jak zajęcie lub zastaw na nieruchomości — zajęcie jest najczęściej używane do zajęcia zarobków dłużnika w celu zaspokojenia zaległego wyroku cywilnego. W niektórych jurysdykcjach nakaz zajęcia majątku nazywany jest postępowaniem powierniczym, ponieważ pracodawca, jako osoba trzecia, jest zlecany przez sąd w celu oddzielenia pewnych środków, które są należne pracownikowi na korzyść wierzyciela z mocy wyroku.

Aby uzyskać nakaz zajęcia zajęcia, powód musi najpierw uzyskać orzeczenie sądu, w którym złożył pozew cywilny. Gdy sąd wpisuje orzeczenie dla powoda do swojej księgi dowodowej, powód staje się wierzycielem, a pozwany staje się dłużnikiem. Zwycięski powód lub wierzyciel z mocy wyroku może próbować odzyskać swoje orzeczenie, występując do sądu o powyrokowe środki zaradcze, które mogą obejmować zajęcie majątku dłużnika z wyroku, zastaw na jego nieruchomości i zajęcie jego wynagrodzenia.

W większości stanów wierzyciel z mocy wyroku musi uzyskać wykonanie orzeczenia, zanim będzie mógł rozpocząć postępowanie windykacyjne po wydaniu wyroku. Egzekucja to dokument opatrzony urzędową pieczęcią sądu, który wydał orzeczenie. Określa również powoda jako wierzyciela wyroku i kwotę wyroku w dolarach. Gdy wierzyciel z mocy wyroku uzyska nakaz zajęcia zajęcia, musi doręczyć nakaz pracodawcy dłużnika. Pracodawca musi następnie potrącić zatwierdzoną przez sąd kwotę z wynagrodzenia pracownika i przekazać ją sądowi. Sąd następnie wypłaca kwotę wierzycielowi. W większości przypadków wierzyciel z mocy wyroku musi wystąpić do sądu o uzyskanie tytułu zajęcia majątku za każdy okres rozliczeniowy.

W wielu stanach wierzyciel z tytułu wyroku może zająć tylko określony procent tygodniowych zarobków dłużnika — zwykle 25% dochodu rozporządzalnego dłużnika. Ponadto dochody z ubezpieczenia społecznego i inwalidztwa, jak również zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla weteranów lub zasiłki socjalne są zwolnione z zajęcia. Jeżeli dłużnik zaoferuje zapłatę wierzycielowi pozostałej kwoty należnego wyroku, tytuł zajęcia wierzytelności zostanie rozwiązany.