Czym są Wytyczne dotyczące składania wniosków w ramach UKC?

Wytyczne dotyczące składania dokumentów UKC to szczegółowe zasady wypełniania i składania formularzy UKC sekretarzowi stanu. Zawierają instrukcje dotyczące wypełniania sekcji formularzy, które odnoszą się do nazwiska osoby fizycznej lub organizacji dłużnika, nazwy zabezpieczonej strony i zabezpieczenia. Wytyczne są powszechnie wywodzą się z art. 9 Jednolitego Kodeksu Handlowego, a niektóre wytyczne są nieznacznie zmodyfikowane, aby spełnić potrzeby państwa w zakresie archiwizacji on-line i poczty. Każdy stan wymaga, aby osoby fizyczne i firmy składały formularze z kodem UCC 1 lub formularze z kodem UCC 9, które są zgodne z tymi wytycznymi, w przeciwnym razie formularze te są często odrzucane. Formularze są dostarczane przez stan, w którym dana osoba chce złożyć wniosek do UCC, ale Międzynarodowe Stowarzyszenie Administratorów Handlowych (IACA) oferuje również formularze krajowe, które akceptuje większość stanów.

Nazwa organizacji lub osoby fizycznej musi być dokładną pełną nazwą prawną, aby spełnić wymagania wytycznych dotyczących składania wniosków w UKC. Powodem jest to, że dłużnik może zostać pomylony z innym długiem, co wyeliminuje skuteczność zgłoszenia do UKC. Numer ubezpieczenia społecznego dłużnika jest wymagany tylko w przypadku niektórych rodzajów zastawów, a zatem w przypadku nieprawidłowego podania nazwiska dłużników może dojść do pomyłki. Celem zgłoszenia do UKC jest zgłoszenie przez wierzyciela do publicznej wiadomości zabezpieczenia w zabezpieczeniu dłużnika. Często ma to skutek zastawu, chociaż wierzyciel musi osobno dopracować zastaw.

Nazwa zabezpieczonej strony to nazwa prawna wierzyciela. Może to być również nazwisko cesjonariusza, czyli osoby fizycznej lub organizacji, na którą wierzyciel przenosi zabezpieczenie. Kiedy nowy wierzyciel kupuje pożyczkę zabezpieczoną od starego zabezpieczenia, przeniesienie pożyczki jest często określane jako cesja. Nowy wierzyciel staje się cesjonariuszem, a wytyczne dotyczące składania wniosków w UKC, które odnoszą się do zabezpieczonej strony, mają również zastosowanie do cesjonariusza.

Jednym z najważniejszych aspektów formularzy jest lista zabezpieczeń dłużnika. Zabezpieczeniem jest majątek osobisty, którego dłużnik używa do zabezpieczenia pożyczki i nie może go sprzedać, przenieść ani się go pozbyć, ponieważ wierzyciel ma w tym interes. Wytyczne dotyczące składania deklaracji w UKC dotyczące wykazu zabezpieczeń są często proste. Dłużnik musi wymienić tylko zabezpieczenie, a nie obce informacje, i powinien zawierać krótki opis każdej pozycji. Na przykład wierzyciel nie powinien używać tej części formularza do wymienienia nazwiska i adresu cesjonariusza dla każdej z pozycji. Informacje te nie są wprowadzane do rejestrów publicznych i często nie mogą być wyszukiwane przez społeczeństwo.