Co to jest odporność na interesy publiczne?

Ochrona interesu publicznego (PII) to doktryna stosowana w brytyjskim prawie zwyczajowym, gdy uważa się, że ujawnienie niektórych informacji może zaszkodzić bezpieczeństwu publicznemu. Wypełniony wniosek o identyfikację osoby jest rozpatrywany przez sąd, a sąd może wydać nakaz nieujawniania informacji. Wnioski o identyfikację osoby są zazwyczaj składane przez ministrów rządu, chociaż mogą zaistnieć inne okoliczności, w których mogą one zostać wykorzystane.

Ta doktryna musi równoważyć dwie sprzeczne potrzeby. Powszechnie przyjmuje się, że gdy sprawa jest rozpoznawana w sądzie, obie strony powinny mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących sprawy, aby sprawa mogła toczyć się uczciwie. W procesie znanym jako legalne odkrycie informacje są udostępniane, aby obie strony miały możliwość przygotowania się. Jest to szczególnie ważne w sprawach karnych, w których dowody można wykorzystać do skazania kogoś za bardzo poważne przestępstwo, a zatem osoba ta powinna mieć dostęp do tych dowodów w celu zbadania i zbadania.

Jednak niektóre rodzaje dowodów mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Ujawnianie informacji może zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, ujawnić metody policyjne i utrudnić policji pracę lub zagrozić bezpieczeństwu dzieci. Podobnie tożsamość informatorów i źródeł również uważa się za godne ochrony. W takich przypadkach można złożyć wniosek o immunitet interesu publicznego, aby zapobiec ujawnieniu dowodów.

Sąd musi starannie rozważyć wniesienie immunitetu interesu publicznego. Sądy nie chcą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu społeczeństwa poprzez wypuszczanie wrażliwych informacji, ale nie chcą też pozbawiać ludzi należytego procesu w sądzie. Jeśli żądanie zostanie przyjęte, strona, która posiada poufne informacje, nie może ujawnić ich drugiej stronie. W niektórych przypadkach sąd może również ustalić, że sprawa powinna być prowadzona za zamkniętymi drzwiami ze względów bezpieczeństwa, aby poufne informacje nie mogły zostać ujawnione opinii publicznej.

Ta doktryna prawna, czasami nazywana przywilejem koronnym, wzbudziła kontrowersje. Pojawiły się oskarżenia, że ​​ministrowie nadużywali immunitetu interesu publicznego w celu zatajenia potencjalnie szkodliwych lub wstydliwych informacji, które niekoniecznie stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Podobnie niektórzy krytycy argumentowali, że wykorzystywanie immunitetu interesu publicznego do ukrywania materiałów wykorzystywanych podczas dochodzenia jest niesprawiedliwe wobec osoby, której dotyczy dochodzenie, ponieważ trudno jest zakwestionować wyniki dochodzenia, gdy metody nie są znane.