Co to jest plagiat pracy doktorskiej?

Plagiat rozprawy składa się z pracy znalezionej w rozprawie danej osoby, która nie jest oryginalna i reprezentuje treści skradzione z cudzej pracy lub napisane przez inną osobę dla samej rozprawy. Ten rodzaj plagiatu może być podstawą do odrzucenia pracy i może skutkować wydaleniem plagiatora ze szkoły lub programu, do którego uczęszcza. Plagiat pracy doktorskiej często narusza kodeksy postępowania obowiązujące na uniwersytecie, a taki plagiat narusza sam cel pracy doktorskiej.

Podobnie jak inne formy plagiatu, plagiat rozprawy jest aktem, w którym ktoś wykorzystuje dzieło innej osoby i uznaje je za własne. Można to zrobić na różne sposoby, chociaż zwykle wynika to z tego, że osoba przyjmuje pomysły i pracę innej osoby bez cytowania jej pracy lub osoba, która każe komuś napisać część lub całość pracy dyplomowej dla niej lub dla niej. Rozprawa jest zwykle długim artykułem, który zazwyczaj przedstawia dużo pracy, oryginalne myśli i nowe pomysły studenta.

Skoro plagiat pracy doktorskiej wynika z wykorzystania przez studenta w swojej rozprawie cudzego dzieła, narusza on zatem sam cel pracy. Chociaż ktoś może przedstawiać idee innej osoby w swojej dysertacji, aby na przykład przedstawić tradycyjne lub przeciwstawne poglądy, należy je odpowiednio zacytować. Oznacza to, że osoba, której praca jest wykorzystywana, jest nazywana, a rozprawa pokazuje, że te pomysły pochodzą od innej osoby. Plagiat pracy doktorskiej zwykle pojawia się, gdy praca nie jest właściwie cytowana lub gdy autor pracy doktorskiej przypisuje się treści pochodzącej z innego źródła.

Praca w rozprawie, która nie została napisana przez osobę, która ją zaliczyła, może również stanowić plagiat rozprawy. Celem pracy doktorskiej jest przedstawienie przez studenta własnych pomysłów. Kiedy ktoś każe innej osobie „pisać” swoją pracę dyplomową, wówczas pomysły nie są już oryginalne dla tej osoby. Ten rodzaj plagiatu rozprawy może być jednak trudny do zidentyfikowania, chyba że student otrzyma bezpośrednio swoją pracę z bazy danych wcześniejszych rozpraw.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju plagiat pracy doktorskiej popełni uczeń, często skutkuje to surową karą ze strony szkoły. Nieumyślny plagiat może jedynie skutkować odrzuceniem rozprawy, a student może potrzebować zrewidować i przepisać rozprawę. Jeśli jednak okaże się, że uczeń celowo popełnił plagiat, może zostać wydalony ze szkoły i może mieć trudności ze znalezieniem akceptacji na innym uniwersytecie.