Co to jest pozew o odpowiedzialności za produkt?

Pozew o odpowiedzialności za produkt to powództwo cywilne wytoczone przeciwko stronie zaangażowanej w wytwarzanie produktu. Sprawy te są zwykle kierowane przeciwko projektantom produktów, producentom, hurtownikom, dystrybutorom lub sprzedawcom detalicznym. Ogólnie rzecz biorąc, powód w pozwie twierdzi, że pozwany zaprojektował, wyprodukował, rozprowadził lub sprzedał wadliwy lub niebezpieczny produkt. Przedmiotowy produkt to zazwyczaj rzecz materialna, taka jak samochód, pralka lub część garderoby.

Zazwyczaj pozew dotyczący odpowiedzialności za produkt opiera się na podstawowej teorii prawnej, takiej jak zaniedbanie, naruszenie gwarancji lub ścisła odpowiedzialność. Producenci produktów mogą zostać uznani za zaniedbania, jeśli w ogóle nie ostrzegają konsumentów o znanych zagrożeniach. Ponadto mogą zostać uznane za zaniedbanie, nawet jeśli przekazują jakieś ostrzeżenie. Na przykład, jeśli ostrzeżenie jest niejasne lub niezauważalne, producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jeśli pozew o odpowiedzialności za produkt zostanie wniesiony w oparciu o teorię zaniedbania, powód musi na ogół udowodnić kilka elementów. Po pierwsze, powód musi wykazać, że pozwany ma wobec powoda obowiązek staranności. Następnie powód musi wykazać, że obowiązek ten został naruszony. Ponadto powód musi udowodnić, że poniósł szkodę, taką jak uszkodzenie ciała lub uszkodzenie mienia. Wreszcie, musi wykazać, że jego szkoda została bezpośrednio spowodowana działaniami pozwanego.

Jeżeli powód wnosi pozew z tytułu odpowiedzialności za produkt w związku z naruszeniem roszczenia gwarancyjnego, ogólnie twierdzi, że pozwany złamał obietnicę dotyczącą produktu i że w wyniku tego powód poniósł szkodę. Zazwyczaj powód czyni to poprzez wykazanie, że wada istniała w sposobie, w jaki produkt został zaprojektowany, wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu. Wada projektowa występuje, gdy projekt samego produktu jest niebezpieczny, co powoduje, że produkt jest nierozsądnie niebezpieczny. Wady produkcyjne występują, gdy projekt jest bezpieczny, ale sposób wykonania produktu jest niebezpieczny. Wady marketingowe występują, gdy zarówno projekt, jak i produkcja były bezpieczne, ale producent nie dostarczył wystarczających ostrzeżeń lub instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

Kiedy podstawowa teoria pozwu o odpowiedzialności za produkt opiera się na ścisłej odpowiedzialności, nie ma znaczenia, czy projektant, producent, hurtownik, dystrybutor czy detalista zachował wysoki stopień staranności. Powód musi raczej udowodnić, że sam produkt jest wadliwy. Dodatkowo powód ma obowiązek wykazać, że wada spowodowała jego obrażenia.