Jak udowodnić szkodę z tytułu odpowiedzialności za produkt?

Prawo odpowiedzialności za produkt koncentruje się na odszkodowaniu konsumentów, którzy ponieśli szkodę z tytułu odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność za produkt to bardzo złożona dziedzina prawa, wymagająca różnego ciężaru dowodu w zależności od jurysdykcji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych powód musi udowodnić winę projektanta, producenta, dystrybutora lub sprzedawcy. W Stanach Zjednoczonych szkodę z tytułu odpowiedzialności za produkt można wykazać poprzez udowodnienie wady konstrukcyjnej, wady produkcyjnej lub braku ostrzeżenia. Jednak w Unii Europejskiej szkoda z tytułu odpowiedzialności za produkt podlega odszkodowaniu bez udowodnienia winy.

Aby udowodnić szkodę z tytułu odpowiedzialności za produkt w wyniku wady konstrukcyjnej, powód musi udowodnić, że istniał nieodłączny problem z podstawowym projektem produktu. Powód musi wykazać, że wszystkie produkty wytworzone z określonym wzorem były wadliwe, ponieważ sam wzór jest wadliwy. Ponadto powód musi wykazać, że został poszkodowany w wyniku wady konstrukcyjnej produktu.

Wady produkcyjne różnią się od wad projektowych tym, że nie wszystkie produkty będą wadliwe. Wada fabryczna to coś, co zostało spowodowane podczas wytwarzania produktu i dlatego z reguły dotyczy tylko niewielkiego odsetka produktów. Powód musi wykazać, że gdzieś w procesie produkcyjnym popełniono błąd powodujący wady powstałe w produkcie końcowym. Wada ta musiała zatem spowodować obrażenia powoda.

Brak ostrzeżenia w przypadku uszkodzenia produktu z tytułu odpowiedzialności za produkt różni się nieco od przypadków wad projektowych lub produkcyjnych. Niektóre produkty są z natury niebezpieczne, pomimo wszelkich starań producenta, aby były bezpieczne. Na przykład produkty czyszczące zawierają chemikalia, które są niezwykle niebezpieczne w przypadku ich wdychania lub połknięcia, ale są niezbędne, aby produkt spełniał swoje przeznaczenie. W przypadku takich produktów producent musi odpowiednio ostrzec konsumenta o niebezpieczeństwach związanych z produktem. Jeżeli nie udzielono odpowiedniego ostrzeżenia i w rezultacie konsument doznał obrażeń, producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

W Stanach Zjednoczonych standardem winy jest zaniedbanie. Zaniedbanie wymaga od powoda wykazania, że ​​pozwany – w tym przypadku producent, projektant, dostawca lub sprzedawca detaliczny – nie zrobił tego, co zrobiłaby rozsądnie ostrożna osoba w tych samych okolicznościach. Na terenie Unii Europejskiej powód nie musi wykazywać zaniedbania. Sprawy związane z odpowiedzialnością za produkt w Unii Europejskiej są sprawami dotyczącymi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, co oznacza, że ​​​​powód musi jedynie wykazać, że został zraniony przez produkt.