Co to jest traktowanie narodowe?

Traktowanie narodowe oznacza traktowanie importu innych krajów na równi z dobrami krajowymi własnych obywateli. Ta zasada handlowa jest używana przez Światową Organizację Handlu (WTO) we wszystkich umowach handlowych jej członków. Znajduje zastosowanie w różnych umowach handlowych na towary i usługi zagraniczne i krajowe, znaki towarowe, patenty i prawa autorskie.

Zgodnie z Układem Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) podatki i opłaty wewnętrzne nakładane na towary importowane muszą być stosowane w taki sam sposób, jak do towarów krajowych. Prawa, przepisy i wymagania dotyczące sprzedaży i zakupu towarów krajowych mogą być nie mniej korzystne dla towarów importowanych. Traktowanie narodowe ma zastosowanie dopiero po wejściu produktu na rynek kraju przyjmującego. Tak więc naliczanie ceł od importu nie jest uważane za niekorzystne traktowanie, nawet jeśli produkty krajowe nie są obciążone równoważnym podatkiem lokalnym.

Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) wymaga, aby kraje członkowskie traktowały zagraniczne usługi i usługodawców tak samo jak ich własnych krajowych usługodawców. Nawet traktowanie wszystkich pozostałych krajów członkowskich identycznie, ale inaczej niż własne, jest traktowane jako niekorzystne. Umowa dotycząca handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) nakazuje traktowanie znaków towarowych, patentów i praw autorskich jako narodowe. Własność intelektualna może być traktowana nie mniej korzystnie niż własność obywateli. Wyjątki przewidziano w przypadku szczególnych postanowień poprzednich konwencji międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej, takich jak Konwencja paryska (1967) i Konwencja berneńska (1971).

Status najbardziej uprzywilejowanego narodu jest podobny pod względem intencji do traktowania narodowego. Chociaż termin „najbardziej uprzywilejowany naród” może brzmieć dyskryminująco, tak nie jest. Oznacza to równe traktowanie wszystkich krajów członkowskich, a zasady najwyższego uprzywilejowania są zawarte w porozumieniach GATTS, GATT i TRIPS. Zgodnie z porozumieniami WTO kraj członkowski nie może zwykle dyskryminować partnerów handlowych. Jeśli niektórzy członkowie mają szczególne względy handlowe, muszą być dane wszystkim.

Istnieją wyjątki od zasady największego uprzywilejowania w traktowaniu narodowym. Na przykład kraje mogą zawrzeć umowę o wolnym handlu, która ma zastosowanie tylko do towarów będących przedmiotem handlu w ramach grupy, co w efekcie dyskryminuje towary spoza grupy. Kraj członkowski może również przyznać specjalny dostęp do rynku krajom rozwijającym się. Kraj, który uważa, że ​​określone kraje handlują produktami w sposób nieuczciwy, może stwarzać bariery w imporcie tych produktów.

Intencją najbardziej uprzywilejowanego narodu i traktowania narodowego jest zapewnienie równych warunków dla handlu światowego. WTO wierzy, że ich zasady promują otwartą, uczciwą i niezakłóconą konkurencję. Pozwalają również najbardziej rozwiniętym krajom importować produkty z krajów najsłabiej rozwiniętych. Kraje słabiej rozwinięte mają wtedy możliwość wejścia na rynek globalny.