Co to jest zrzeczenie się procesu?

Zasadniczo każdy, przeciwko komu toczy się postępowanie sądowe, ma prawo do doręczenia pozwu w sposób określony przez jego jurysdykcję. Zrzeczenie się procesu jest formalnym zrzeczeniem się tego prawa przez pozwanego. Doręczenie procesu jest zazwyczaj dokonywane osobiście przez osobę trzecią, bezpośrednio do osoby, która ma zostać doręczona, chociaż jurysdykcje wprowadziły pewne zasady, aby ułatwić powodom doręczenie pozwom. W przypadku, gdy powód ma szczególne trudności z prawidłowym doręczeniem pozwu ze względu na szczególne okoliczności, może on zażądać od pozwanego odstąpienia od procesu. Pozwany ma obowiązek odstąpić od takiego postępowania, jeśli okoliczności na to wskazują, a jeśli odmówi posłuszeństwa, sąd może później obciążyć pozwanego kosztami doręczenia, które powód musiał ponieść z powodu braku rezygnacji pozwanego.

Szczegółowe zasady prawidłowego doręczenia procesu różnią się w zależności od jurysdykcji. Powszechnie jednak wymagają, aby powód zatrudnił osobę trzecią do przedstawienia pozwanemu wezwania wraz z kopią pozwu, która opisuje zarzuty pozwanemu osobiście. Niektóre jurysdykcje uznały, że pewne metody korespondencji są wystarczające do doręczenia pozwanemu procesu. W przeciwnym razie powód będzie musiał ubiegać się o uchylenie procesu, aby wszcząć powództwo.

W niektórych okolicznościach do pozwanego może nie być łatwo dotrzeć za pomocą którejkolwiek z metod, które jurysdykcja pozwala na odpowiednie doręczenie procesu. Na przykład może mieć kilka różnych gospodarstw domowych w różnych lokalizacjach, w których mieszka w różnym czasie. Alternatywnie, pozwany może mieszkać w kraju, w którym powód wnosi pozew, ale obecnie przebywa w innym miejscu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, w którym obsługa pozwanego byłaby szczególnie kosztowna lub trudna. Są to rodzaje okoliczności, które dyktują, że powód zgadza się na uchylenie procesu.

Rezygnacja z procesu wiąże się z pewnymi wymogami, których specyfika zależy od jurysdykcji, w której sprawa została wniesiona. Ogólnie rzecz biorąc, musi mieć formę pisemną i stwierdzać z całą pewnością, że pozwany ma zdolność do odstąpienia od procesu, rozumie zarzuty przeciwko niemu i dobrowolnie zrzeka się procesu. Jeżeli okoliczności są na tyle niesprawiedliwe dla powoda, że ​​nie może on obsłużyć procesu z rozsądnymi kosztami, formalnie żąda on umorzenia, a pozwany nie zastosuje się do tego, sąd może później zażądać od pozwanego zwrotu kosztów powoda poniesione w trakcie wykonywania doręczeń procesowych po odmowie zrzeczenia się przez pozwanego.