Jakie jest antidotum na morfinę?

Najbardziej znanym i najczęściej podawanym antidotum na morfinę jest antagonista opioidowy nalokson, który ma znaczące korzystne działanie na wszystkie trzy typy receptorów opioidowych, z którymi wiąże się morfina. Jego obfite wiązanie ze wszystkimi podzbiorami docelowych receptorów opiatowych umożliwia jego klasyfikację jako pierwszej linii obrony u pacjentów, którzy przedawkowali i cierpią na zagrażające życiu objawy zatrucia morfiną. Nalokson zaczyna działać już po 30 sekundach od podania dożylnego, cecha, która zapewnia znaczną korzyść w tragicznych sytuacjach, w których oddech pacjenta ustał lub jest bliski zatrzymania. Nalorfina i naltrekson są alternatywnymi antagonistami opioidów; każdy z nich może być stosowany jako antidotum na morfinę, jeśli występuje nadwrażliwość na nalokson, jeśli istnieją inne względy zdrowotne, które przyspieszają ich użycie lub gdy nalokson nie jest łatwo dostępny. Wszystkie trzy antidota działają poprzez „wypychanie” morfiny z receptorów opioidowych w mózgu pacjenta, cofając objawy przedawkowania.

W przypadku podejrzenia przedawkowania szybki transport na izbę przyjęć w celu podania antidotum na morfinę znacznie zwiększa szanse pacjenta na przeżycie i całkowite wyleczenie po zatruciu. Typowe objawy wskazujące na poważne przedawkowanie i potrzebę antidotum to wymioty, senność i wyraźnie zaznaczone źrenice. Napady padaczkowe, trudności w oddychaniu oraz niebieskawe usta i paznokcie są jeszcze poważniejszymi objawami, które wymagają transportu do placówki w ciągu kilku minut, najlepiej w karetce pogotowia, aby upewnić się, że dostępna jest technologia wspomagająca oddychanie w przypadku ustania oddychania. Wielu ratowników niesie ze sobą antidotum na lek, najczęściej nalokson. Z tego powodu wspierająca rodzina lub przyjaciele powinni być gotowi do przekazania personelowi ratunkowemu masy ciała, wieku i przybliżonej ilości morfiny, która prawdopodobnie została spożyta, po przyjeździe lub w przypadku zabrania pacjenta samochodem po przyjeździe. w izbie przyjęć.

Po podaniu pierwszej dawki przepisanego antidotum na morfinę na miejscu zdarzenia, w karetce pogotowia lub na izbie przyjęć, standardową procedurą medyczną jest kilkugodzinna obserwacja w warunkach szpitalnych. Dokładna obserwacja jest niezbędna, ponieważ, z wyjątkiem naltreksonu, okres półtrwania wielu leków opiatowych jest dłuższy niż antidotum na morfinę, a kolejne dawki mogą być potrzebne, aby uchronić pacjenta przed przedawkowaniem po raz drugi. Naltrekson podaje się przede wszystkim pacjentom uzależnionym jako długo działający antagonista opiatów w celu zmniejszenia łaknienia i znacznego zmniejszenia prawdopodobieństwa rekreacyjnego używania morfiny. Inny wspomniany antagonista opioidowy, nalorfina, jest starszym lekiem z lat 1950. XX wieku i nie jest tak skuteczny w sytuacjach ostrego przedawkowania ze względu na ograniczone powinowactwo wiązania z docelowymi receptorami opioidowymi.