Jakie są najczęstsze leki chemioterapeutyczne na raka piersi?

Chemioterapia, leczenie wykorzystujące leki do zabijania komórek rakowych w organizmie, jest często stosowana w leczeniu raka piersi. Istnieje wiele leków stosowanych w chemioterapii, które lekarze mogą przepisywać samodzielnie lub w skojarzeniu pacjentom z rakiem piersi. Najczęstszymi lekami stosowanymi w chemioterapii raka piersi są antracykliny, taksany i cyklofosfamid.
Pacjentki z rakiem piersi często otrzymują chemioterapię jako terapię uzupełniającą. Chemioterapia jest podawana w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak zabieg chirurgiczny, w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu raka. Wiek i stan zdrowia pacjentki, rodzaj nowotworu oraz to, czy nowotwór naciekał węzły chłonne, są częstymi czynnikami branymi pod uwagę przez onkologów przy ustalaniu odpowiednich leków stosowanych w chemioterapii raka piersi.

Antracykliny to klasa leków chemioterapeutycznych pochodzących z bakterii Streptomyces. Ta klasa leków obejmuje doksorubicynę, epirubicynę i doksorubicynę liposomalną. Antracykliny działają poprzez blokowanie produkcji DNA w komórkach, zapobiegając w ten sposób replikacji komórek. Lek nie może odróżnić komórek rakowych od zdrowych. Leki antracyklinowe mają większy negatywny wpływ na komórki rakowe niż normalne komórki, ponieważ komórki anulowania dzielą się szybciej.

Taksany to klasa leków chemioterapeutycznych pochodzących z pewnego gatunku iglastego cisa z rodzaju Taxus. Ta rodzina leków jest jednym z najbardziej znanych istniejących leków chemioterapeutycznych i obejmuje dokataksel i paklitaksel. Taksany działają poprzez spowalnianie podziału komórek i zapobieganie wytwarzaniu przez enzymy białek potrzebnych komórkom do wzrostu.

Cyklofosfamid jest środkiem syntetycznym, który spowalnia lub zatrzymuje wzrost komórek, a zatem powstrzymuje komórki rakowe przed replikacją. Lek ten zmniejsza również odpowiedź układu odpornościowego na określone warunki. Niektórzy pacjenci odczuwają mniej skutków ubocznych leków cyklofosfmidowych w porównaniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi.

Leczenie raka piersi zwykle składa się z „koktajli” złożonych leków chemioterapeutycznych. Najczęstszymi kombinacjami leków stosowanych w chemioterapii raka piersi są antracyklina i cyklofosfamid (AC), taksan i cyklofosfamid (TC), antracyklina, cyklofosfamid i Taxol® (AC + Taxol®) oraz antracyklina i taksan (AT). Inicjały są szeroko stosowane w środowisku medycznym.

Chemioterapia AC jest najczęstszą kombinacją leków podawaną pacjentom z rakiem piersi, w przypadku których nowotwór nie rozprzestrzenił się na węzły chłonne. Te zabiegi są zwykle podawane dożylnie (IV) i trwają około dwóch godzin. Programy różnią się w zależności od pacjenta, ale większość otrzymuje cztery zabiegi AC, jeden co trzy tygodnie.
TC jest jednym z najczęściej przepisywanych leków stosowanych w chemioterapii raka piersi dla kobiet z rakiem piersi we wczesnym stadium. Ta terapia ma mniej poważnych skutków ubocznych niż chemioterapia AC. Chemioterapia TC zazwyczaj składa się z czterech do sześciu zabiegów, raz na trzy tygodnie, dożylnie.

AC + Taxol® składa się z czterech zabiegów AC, podawanych dożylnie, po których następują cztery zabiegi taksanu. To leczenie jest zazwyczaj zlecane pacjentom, u których rak rozprzestrzenił się na jeden lub więcej węzłów chłonnych oraz pacjentom, u których wystąpił nawrót. Taxol® jest najczęściej stosowanym taksanem w tej kombinacji leków.
Chemioterapia AT jest podawana pacjentom z przerzutami do węzłów chłonnych. Oznacza to, że rak rozprzestrzenił się na ich węzły chłonne. Pacjenci zazwyczaj otrzymują cykl sześciu zastrzyków chemioterapii AT.