Jakie są rodzaje prawa o wyłączeniu odpowiedzialności?

Zrzeczenie się jest zrzeczeniem się prawa, odpowiedzialności lub roszczenia strony zrzekającej się. Prawo dotyczące wyłączenia odpowiedzialności rozgałęzia się na kilka różnych sfer prawa. Może być wykorzystany w umowie w celu zmniejszenia odpowiedzialności jednej ze stron umowy. We wnioskach o patent i znak towarowy wnioskodawca może zostać poproszony o zrzeczenie się części swojego wzoru, aby spełnić wymagania prawa jurysdykcji w zakresie własności intelektualnej. Ponadto zrzeczenie się praw majątkowych może być stosowane w prawie spadkowym, gdzie spadkobierca może zrzec się swojego udziału w spadku.

Najczęstszym przypadkiem prawa dotyczącego zrzeczenia się odpowiedzialności są umowy. Umowa może zawierać klauzulę, która z pewnych powodów zrzeka się prawa do pozwania jednej ze stron, co jest powszechnie znane jako „zrzeczenie się”. Na przykład w umowie zakupu produktu może znajdować się klauzula zrzekająca się prawa jednej ze stron do zwrotu kosztów w przypadku uszkodzenia produktu w transporcie. Innym powszechnym przykładem zrzeczenia się odpowiedzialności w prawie umów jest zgoda na ograniczenie ewentualnych szkód, jakie strona może zostać zasądzona w procesie sądowym za zaniedbanie strony, która nie zrzeka się odpowiedzialności.

Klauzule takie jak te są często niewykonalne na mocy prawa o wyłączeniu odpowiedzialności, ponieważ ich egzekwowanie byłoby sprzeczne z koncepcją większego dobra publicznego. Na przykład większość jurysdykcji utrzymuje, że konsument nie może zrzec się dorozumianej gwarancji przydatności handlowej przez sprzedawcę — gwarancji, że sprzedawany produkt jest bezpieczny i nadaje się do użytku w sposób, w jaki produkt tego rodzaju jest zwykle używany. Prawo dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności często nakazuje również, aby strona nie mogła zrzec się swojego prawa do pozwania za zaniedbanie, ponieważ takie klauzule zachęcają lub akceptują brak staranności ze strony strony, która nie zrzeka się odpowiedzialności, co może skutkować szkodą.

W przypadku zgłoszeń patentowych i znaków towarowych zgłaszający może być zmuszony do zrzeczenia się części wzoru przedstawionego w zgłoszeniu w celu przyznania patentu lub znaku towarowego. Na przykład, strona może zostać poproszona o zrzeczenie się praw do części nazwy jej produktu ze względu na to, że jest zbyt ogólna, aby uzyskać ochronę znaku towarowego, która przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do używania słowa lub logo w związku ze sprzedażą produkt lub usługa. Podobne koncepcje prawne dotyczące wyłączenia odpowiedzialności stosuje się do zgłoszenia patentowego. Jeżeli część projektu pomysłu, który mógłby zostać opatentowany, pochodzi z innego patentu, wnioskodawca będzie musiał zrzec się tej części swojego projektu.

Prawo o wyłączeniu odpowiedzialności również znajduje zastosowanie w prawie spadkowym. W przypadku, gdy spadkobierca czyjegoś majątku nie chce otrzymać swojego spadku, może zrzec się prawa do jego otrzymania. Częstym powodem jest to, że osoba, która ma otrzymać spadek, jest bliska śmierci, a inny członek rodziny lepiej wykorzystałby ten przedmiot.