Jakie są środki prawne?

Środki prawne są wykorzystywane przez sąd do rozstrzygania roszczeń lub sporów między stronami. Obejmują one zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym cudzym zaniedbaniem, a także egzekwowanie postanowień prawnie wiążących umów. Pomoc sądowa obejmuje również przypadki, w których sąd jest proszony o podjęcie decyzji w sprawie prawnej.
Zgodnie z prawem cywilnym osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła stratę finansową, może skorzystać ze środków prawnych w celu dochodzenia odszkodowania pieniężnego. Ofiara wypadku może zwrócić się do sądu o zasądzenie sumy pieniężnej za ogólne szkody, takie jak ból i cierpienie. Może również wystąpić o nagrodę pieniężną na pokrycie kosztów rachunków medycznych, utraconych zarobków i innych wydatków poniesionych w wyniku wypadku.

W przypadkach, gdy doszło do oszustwa lub czynu bez sumienia, sąd może zasądzić odszkodowanie karne oraz odszkodowanie wyrównawcze. Ten rodzaj środka prawnego nie zawsze jest przyznawany w sprawach cywilnych. Jest on zarezerwowany dla konkretnych przypadków, w których sąd usiłuje ukarać oskarżonego, a także zniechęcić innych do podobnego zachowania.

Inną sytuacją, w której dana osoba może rozważyć skorzystanie ze środków prawnych w celu dochodzenia sprawiedliwości, jest zawarcie umowy, a druga strona nie wykonała swoich obowiązków zgodnie z ustaleniami. Powód w tego typu sprawie może domagać się odszkodowania pieniężnego z tytułu naruszenia umowy. Może również zwrócić się do sądu o nakazanie pozwanemu wykonania jego obowiązków zgodnie z warunkami umowy, co jest nazywane nakazem wykonania określonego świadczenia.

Środki prawne mogą obejmować sytuację, w której złożono wniosek o wydanie nakazu. Ten rodzaj nakazu sądowego ma na celu uniemożliwienie danej osobie lub grupie wykonania określonej czynności. Nakaz jest stosowany jako środek zapobiegawczy, a nie sposób na odzyskanie odszkodowania po fakcie.

Inne środki prawne obejmują sprawy związane z zakończeniem małżeństwa. Orzeczenie rozwodowe podpisane przez sędziego zawiera postanowienia dotyczące podziału małżeńskiego majątku małżonków i radzenia sobie z wszelkimi długami narosłymi w trakcie małżeństwa. Opieka nad dzieckiem i wysokość alimentów należą do spraw, którymi może się zająć sąd. Sędzia określi również, czy jeden z małżonków jest uprawniony do wsparcia finansowego od drugiego, ile zostanie wypłacona i jak długo będą wypłacane alimenty.