Co oznacza „Następny przyjaciel”?

Następny przyjaciel, jako termin prawniczy, wywodzi się z prawa zwyczajowego. Odnosi się do osoby działającej w imieniu dziecka lub osoby niepełnosprawnej w sprawie cywilnej. Kolejny znajomy nie jest stroną w sprawie, ale musi być umieszczony w podpisie pism procesowych, ponieważ prawo uznaje dzieci i osoby niepełnosprawne za pozbawione zdolności do pozwania we własnym imieniu. Osoba działająca jako kolejny przyjaciel nie ma kontroli nad jakimikolwiek wpływami z procesu i nie ma uprawnień do przejęcia opieki nad dzieckiem.

Często kolejnym przyjacielem jest krewny lub członek rodziny. Współczesny trend w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że sądy wyznaczają kuratora procesowego, który reprezentuje osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną zaangażowaną w postępowanie sądowe. W sytuacjach z udziałem nieletnich sąd wyznacza kuratora procesowego na rozprawę w sprawie wykroczeń, postępowanie adopcyjne lub sprawy o nadużycia i zaniedbania w sądzie rodzinnym. W przypadku osób dorosłych niepełnosprawnych osoba ta może należeć do grupy adwokackiej, która pomaga wyznaczonemu prawnikowi.

W sprawach nieletnich opiekunem procesowym musi być prawnik. Prawo konstytucyjne wymaga, aby małoletni podejrzany o popełnienie przestępstwa miał zastępstwo prawne. Opiekun ad litem ma wobec dziecka takie same obowiązki prawne, jak wobec dorosłego klienta w zakresie lojalności, poufności i gorliwej reprezentacji. Jednak w kontekście wszelkich sankcji rozważanych przez sąd, kurator procesowy musi również wziąć pod uwagę, co leży w „najlepszym interesie dziecka”.

W sprawach dotyczących nadużyć i zaniedbań dzieci są stronami w sądzie rodzinnym wraz z rodzicami. Sąd ustanawia kuratora procesowego, który reprezentuje ich interesy. Dzieci w młodym wieku rzadko biorą udział w faktycznym postępowaniu sądowym. Kurator procesowy przegląda protokoły sądowe, przesłuchuje strony, a następnie przedstawia sądowi zalecenia dotyczące niezbędnych działań w celu ochrony bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci. Na rozprawach kurator procesowy uczestniczy w pełni wraz z innymi prawnikami, składając oświadczenia otwierające i końcowe, przesłuchując świadków i przedstawiając dowody.

W sprawach adopcyjnych służy również kurator ad lite. W wielu jurysdykcjach sądy korzystają ze specjalnego rzecznika wyznaczonego przez sąd (CASA) w sprawach adopcyjnych i innych sprawach w sądach rodzinnych. Podobnie jak kolejny przyjaciel, CASA nie jest stroną postępowania ani prawnikiem, ale pełni funkcję urzędnika sądowego. CASA jest niezależna od prawników lub stron w sprawie. Nakaz powołania sądu daje CASA dostęp do wszystkich dokumentów, w tym ocen, dokumentacji medycznej i raportów sądowych.