Co podlega jurysdykcji Sądu Najwyższego?

Zdolność sądu do rozpoznania sprawy nazywana jest jego jurysdykcją. W Stanach Zjednoczonych (USA) jurysdykcja federalnego Sądu Najwyższego jest ograniczona. Jego pierwotna jurysdykcja obejmuje takie sprawy, jak spory między stanami, spory, których stroną są Stany Zjednoczone, oraz sprawy dotyczące obywateli USA i podmiotów zagranicznych.
Aby zrozumieć jurysdykcję Sądu Najwyższego, ważne jest zrozumienie terminu znanego jako jurysdykcja pierwotna. Odnosi się to do zdolności sądu do rozpatrzenia sprawy w pierwszej kolejności. Na przykład Sąd Najwyższy ma jurysdykcję pierwotną w każdej sprawie dotyczącej sporu, w którym stroną jest rząd USA.

Obejmuje to sprawy, w których rząd federalny jest wskazany jako powód oraz te, w których jako pozwany występują Stany Zjednoczone. Dzieje się tak pomimo tego, kim jest strona przeciwna. Sąd Najwyższy mógłby zatem rozpoznać sprawę, w której Stany Zjednoczone pozywają stan, lub sprawę, w której zagraniczny gość pozywa Stany Zjednoczone.

Kiedy jeden stan chce pozwać inny stan, robi to Sąd Najwyższy. W takich przypadkach istnieje potrzeba interwencji federalnej, ponieważ rząd jednego stanu nie ma uprawnień do narzucania lub egzekwowania wyroku przeciwko żadnemu innemu stanowi. Spory, w których obywatele jednego stanu pozywają rząd innego stanu, podlegają pierwotnej jurysdykcji Sądu Najwyższego.

W niektórych przypadkach Sąd Najwyższy sprawuje jurysdykcję pierwotną między jednostkami. Obejmuje to przypadki, w których ludzie są mieszkańcami różnych stanów. Obejmuje również przypadki, w których spór dotyczy podmiotu zagranicznego. Sprawy morskie oraz sprawy admiralicji należą do właściwości Sądu Najwyższego. Sprawy z tej kategorii dotyczą zwykle spraw związanych ze zbiornikami wodnymi lub działalnością prowadzoną w takich przestrzeniach.

Sprawy, w które zaangażowani są niektórzy przedstawiciele federalni, również podlegają jurysdykcji Sądu Najwyższego. Zgodnie z Konstytucją do przedstawicieli federalnych, nad którymi Sąd Najwyższy sprawuje pierwotną jurysdykcję, należą ambasadorowie, konsulowie i niektórzy ministrowie. Nie ma specyfikacji określających rodzaje spraw dotyczących tych osób, które Sąd Najwyższy może rozpoznać.

Właściwość Sądu Najwyższego obejmuje również uprawnienia odwoławcze. Sprawy, które zostały nierozstrzygnięte w innych sądach, mogą być później rozpoznane przez Sąd Najwyższy, jeżeli przebyły odpowiednią ścieżkę odwoławczą. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy sprawa powstała w sądzie stanowym, czy federalnym. Jednak w takich przypadkach Sąd Najwyższy ma prawo decydować o sprawach, które chce rozpoznać.