Co to jest bezprawne nękanie?

Bezprawne nękanie odnosi się do wszelkich działań, które prowadzą do obraźliwych, zastraszających lub wrogich warunków dla osoby lub grupy osób. Może mieć charakter werbalny lub fizyczny. Jest to niepożądane zachowanie, często skoncentrowane na płci, wieku, religii, orientacji seksualnej, rasie, sprawności fizycznej lub przynależności politycznej. Zakres przekonań kulturowych w społeczeństwie oznacza, że ​​nękanie to szerokie pojęcie, a to, co określa zachowanie nękające, często różni się w zależności od jurysdykcji.

Bezprawne nękanie to wszelkie prawnie zabronione zachowanie skierowane przez osobę na inną osobę lub osoby i uznane za obraźliwe przez odbiorcę. Zazwyczaj obejmuje każdy niedopuszczalny czyn, który poniża, zastrasza lub grozi. Zazwyczaj osoba nękająca jest świadoma lub powinna była wiedzieć, że czyn ten wywoła konflikt.

Bezprawne nękanie obejmuje szeroki zakres obraźliwych zachowań prawnie zabronionych w danej jurysdykcji. Różni się to od potocznego terminu „nękanie”, który obejmuje zachowania w bardziej społecznym kontekście, takie jak zwykłe irytujące lub zabawne działania. W sensie prawnym bezprawne nękanie to uporczywe zachowanie, które może zagrażać innym lub przeszkadzać innym. W wyjątkowych przypadkach molestowanie może być pojedynczym incydentem na tyle poważnym, aby mieć trwały wpływ, takim jak molestowanie seksualne.

Konkretne przykłady nękania mogą obejmować powtarzające się i bezpośrednie przypadki krzyków, gróźb, wyzwisk w obecności innych, niegrzecznych uwag lub gestów oraz niechcianych zalotów seksualnych. Mniej bezpośrednie sposoby nękania obejmują dyskredytowanie reputacji osoby poprzez plotkowanie, izolowanie osoby od kontaktów społecznych, zmuszanie kogoś do wykonywania funkcji poniżej ich stanowiska oraz celowe narażanie osoby na porażkę. Osoba może spotkać się z nękaniem za pośrednictwem legalnych kanałów, takich jak powtarzające się procesy sądowe lub zastraszanie przez organy ścigania i organy rządowe.

W wielu jurysdykcjach do bezprawnego nękania wymagany jest więcej niż jeden obraźliwy czyn. Jeśli tylko jedno zdarzenie, przepisy mogą traktować ten incydent inaczej i nie może stanowić nękania. W niektórych przypadkach pojedyncze zdarzenie może wystarczyć, jeśli zostanie wykazane, że powaga przestępstwa miała długotrwały i szkodliwy wpływ na ofiarę.

Bezprawne nękanie w wielu krajach dotyczy pewnych prawnie chronionych cech, takich jak rasa, płeć, religia lub przynależność polityczna, żeby wymienić tylko kilka. Charakter molestowania może stać się tak poważny lub wszechobecny, że może wpłynąć na zdrowie psychiczne, fizyczne lub emocjonalne ofiary. Nękanie może przybierać formę obelg słownych, ataków fizycznych lub pokazów wizualnych. Ofiara zazwyczaj znajduje się w sytuacji, która utrudnia bezpośrednią reakcję na nękanie, niezależnie od tego, czy jest to pracownik nękany przez przełożonego, osoba nękana przez kogoś, kto ma więcej pieniędzy lub władzy, czy po prostu ofiara boi się odwetu.