Co to jest bezprawny wpis?

Bezprawny wjazd ma miejsce, gdy dana osoba wchodzi na teren prywatny bez zezwolenia. Generalnie jest to przestępstwo, a osoba wchodząca bez pozwolenia może podlegać sankcjom karnym i cywilnym. Właściciel domu lub części mienia może również otrzymać pozwolenie na użycie siły w celu zapobieżenia bezprawnemu wejściu, w zależności od sytuacji.

We wszystkich krajach rozwiniętych prawa majątkowe są uznawane i egzekwowane przez systemy prawne odpowiednich jurysdykcji. Oznacza to, że gdy ktoś kupuje daną nieruchomość, ma wyłączne prawo do jej używania i korzystania z niej i może z nią robić, co tylko zechce, w granicach prawa. Żadna inna osoba nie może wejść do tej nieruchomości bez zgody właściciela prawnego.

Jeśli ktoś inny próbuje wejść na posiadaną nieruchomość bez wyraźnej lub dorozumianej zgody prawnego właściciela, dopuszcza się bezprawnego wejścia. Jest to uważane za co najmniej wkroczenie, które jest przestępstwem zwykle zagrożonym grzywną. Często osoba dopuszczająca się bezprawnego wjazdu popełnia również inne przestępstwa, takie jak włamanie i włamanie, co ma miejsce w przypadku włamania się przestępcy, czy włamanie, które ma miejsce, gdy osoba wchodząca bezprawnie zabiera przedmiot z lokalu.

Właściciel domu ma generalnie prawo do ochrony swojej własności przed takim bezprawnym wejściem. Może to zrobić, umieszczając znaki zakazu wstępu lub stawiając ogrodzenia lub inne bariery wokół swojego domu. Można mu na to również zezwolić, siłą uniemożliwiając tej osobie wejście lub zmuszając ją do opuszczenia.

Ograniczenia dotyczą jednak rodzaju siły, z której może skorzystać właściciel domu. Na przykład właściciel domu może użyć śmiertelnej siły, aby uniemożliwić osobie wejście na jego własność tylko wtedy, gdy wierzy, że ta osoba zamierza wyrządzić krzywdę fizyczną i jeśli użycie śmiertelnej siły jest ostatnią deską ratunku w celu ochrony mienia. W przeciwnym razie właściciel domu może użyć tylko nieśmiercionośnej siły.

Osoba, która dopuszcza się bezprawnego wjazdu, również może być ścigana. Kary za wkroczenie są zwykle ograniczone do grzywien pieniężnych, podczas gdy włamania lub inne rodzaje przestępstw mogą prowadzić do więzienia. Jeśli osoba uszkodziła coś, gdy weszła do nieruchomości nielegalnie, może być również pozwana w sądzie cywilnym za szkodę, którą wyrządziła i może być zmuszona do zapłaty odszkodowania właścicielowi nieruchomości.