Co to jest jurysdykcja karna?

Jurysdykcja karna odnosi się do uprawnienia sądu do rozpoznania i rozpoznania sprawy, w której popełniono przestępstwo. Jurysdykcja karna jest ustalana na wiele sposobów. Rząd centralny narodu, sąd krajowy kraju, rodzaj przestępstwa i położenie geograficzne odgrywają największą rolę w ustalaniu jurysdykcji karnej.

Rządy centralne krajów określają jurysdykcję karną w sprawach sądowych na podstawie swoich konstytucji. W niektórych krajach sprawy karne będą rozpatrywane i rozstrzygane przez sądy krajowe, podczas gdy w większości krajów sprawy karne będą rozpatrywane przez sądy lokalne w stanach, prowincjach i hrabstwach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Konstytucja przyznaje jurysdykcję karną sądom stanowym i lokalnym.

Rodzaj popełnionego czynu karnego ma duży wpływ na to, który sąd będzie miał jurysdykcję. Czyny karne, które bezpośrednio zagrażają rządowi krajowemu, są najczęściej osądzane przez sąd krajowy lub sąd wyższej instancji. W Stanach Zjednoczonych Konstytucja przyznaje sądom federalnym uprawnienia w sprawach określonych przestępstw, które są sprawami krajowymi. Na przykład sądy federalne są odpowiedzialne za rozpatrywanie i orzekanie w sprawach karnych dotyczących podrabiania towarów, zdrady stanu i działalności przestępczej na pełnym morzu, takiej jak piractwo.

Położenie geograficzne odgrywa rolę w określeniu jurysdykcji w przypadku dokonania aresztu karnego. Sprawa karna będzie rozpatrywana w sądzie, w którym przestępca został aresztowany. W przypadku jurysdykcji równoległej, czyli gdy jurysdykcję sprawują dwa lub więcej sądów, zaangażowane strony zazwyczaj wnoszą o rozpatrzenie sprawy w sądzie, który będzie dla nich najkorzystniejszy.

Poza sądami krajowymi i lokalnymi mającymi jurysdykcję karną, Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) ma jurysdykcję karną na całym świecie. Mieszczący się w Hadze w Holandii MTK podlega statutowi rzymskiemu, który jest traktatem ustanawiającym sąd. MTK sprawuje jurysdykcję nad najpoważniejszymi zbrodniami dotykającymi społeczność międzynarodową, takimi jak ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości.

MTK jest uważany za ostatnią deskę ratunku w ściganiu poważnych przestępstw, które budzą niepokój społeczności międzynarodowej. MTK nie podejmie działań w sytuacji, gdy sprawa została zbadana i rozpoznana przez sąd krajowy, chyba że istnieje podejrzenie, że postępowanie sądowe jest nierzetelne. Szefowie państw, tacy jak Saddam Hussein z Iraku i Hassan Ahmad Al-Bashir z Sudanu, zostali osądzeni przez MTK za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości.