Co to jest list życzeń?

Niemal w każdym kraju na świecie istnieje system umożliwiający ludziom przekazywanie swoich aktywów, kapitału własnego i dóbr materialnych po śmierci. Trusty, a często listy życzeń, są integralną częścią tego systemu w większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i większości krajów Europy. Instrumenty powiernicze to instrumenty prawne, które określają parametry, w jaki sposób należy rozdzielać i wykorzystywać pieniądze i aktywa z majątku. List życzeń to bardziej osobista notatka od zmarłego, która towarzyszy trustowi i wskazuje, w jaki sposób zmarły zamierzał zarządzać aktywami trustu. List życzeń nie jest prawnie wiążący i nie może zmusić powiernika do działania w określony sposób, ale może rzucić światło na to, co zmarły myślał, kiedy założył powiernictwo w pierwszej kolejności.

Instrumenty powiernicze charakteryzują się zdolnością do ustanowienia schematu dystrybucji aktywów w czasie. Trusty uznaniowe są samotne; jeśli zostały utworzone w ramach testamentu lub na mocy testamentu, trusty są trustami testamentowymi. W przeciwieństwie do testamentu, który przewiduje dystrybucję aktywów natychmiast po śmierci, trust ustanawia długoterminowy schemat dystrybucji. Na przykład, podczas gdy testament może wyznaczać pewną kwotę pieniędzy, która ma zostać przekazana wnukowi, fundusz powierniczy może ustanowić plan, w ramach którego ten wnuk otrzymywałby ułamek tej kwoty każdego roku przez określony czas. Trusty mogą być również zaprojektowane do dystrybucji aktywów i funduszy po spełnieniu określonych kryteriów, takich jak ukończenie wyższego stopnia lub osiągnięcie określonego wieku.

Ponieważ trusty wymagają starannej uwagi przy dystrybucji w czasie, wymagają zarządzania przez powiernika — osobę odpowiedzialną za nadzorowanie i wykonywanie trustu. Instrument powierniczy wyznacza powiernika, którym zwykle jest członek rodziny lub zaufany prawnik rodzinny. Osoba sporządzająca powiernictwo często dołącza do powiernika list z życzeniami skierowany do powiernika, który ma na celu wyjaśnienie jego intencji bardziej szczegółowo, niż mógłby to zrobić sam instrument powierniczy. Trusty są zwykle sporządzane w języku prawniczym, aby sądy mogły je egzekwować. Wymieniają nazwiska, ale generalnie są pozbawione wielu osobistych szczegółów lub emocji. List życzeń może wypełnić te luki.

Listy życzeń nie są prawnie wiążące zgodnie z prawem własności żadnego kraju. Są one jedynie pouczające, a powiernik może odstąpić od instrukcji zawartych w liście, jeśli zechce. Ideą listu z życzeniami nie jest określenie jeszcze więcej warunków trustu, ale raczej wyjaśnienie, co trust miał osiągnąć w bardziej prostych, osobistych warunkach.

Niektóre listy życzeń wyrażają miłość lub wdzięczność członkom rodziny i przyjaciołom i często podają powody, dla których podjęto pewne decyzje dotyczące dystrybucji. Przedstawiają nadzieje na przyszłość i pomysły na wykorzystanie ich aktywów; uzasadniają zastrzeżenia trustu i wyjaśniają schemat podziału spadku. Listy życzeń naprawdę są tylko życzeniami. Mogą próbować dodać dodatkowe warunki do trustu, których powiernik może wybrać, ale nic w liście życzeń nie jest prawnie egzekwowalne. Innymi słowy, niezadowolony beneficjent generalnie nie może nigdy pozwać o spełnienie działań określonych w liście życzeń, jeśli działania te nie są również określone w instrumencie powierniczym.