Co to jest mediacja pracownicza?

Mediacja pracownicza to formalne spotkanie lub seria spotkań, których celem jest negocjowanie sporów pracowniczych. Spory pracownicze to spory wynikające z szeregu praw pracy stworzonych przez rząd federalny i stanowy. Chociaż spory te często prowadzą do działań prawnych rozstrzyganych w sądzie, wiele stron podejmuje mediację pracowniczą albo jako środek dobrowolny, albo na wniosek sądu lub rady pracy.

Prawa pracy to przepisy mające na celu ochronę pracowników. Prawa te to szereg mandatów i pisemnych przepisów prawnych ustanowionych przez stany i rząd federalny w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wiele praw pracy zostało stworzonych po rewolucji przemysłowej w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania i ochrony pracowników przed nadużyciami, które miały miejsce w fabrykach i innych gałęziach przemysłu podczas rewolucji przemysłowej.

Zgodnie z prawem pracy i przepisami pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia. Mają prawo do nadgodzin, o ile nie są zwolnionymi pracownikami. Pracownikom gwarantuje się również minimalny stopień bezpieczeństwa w ich warunkach pracy oraz szereg innych zabezpieczeń.

Jeśli pracownik uważa, że ​​jego prawa zostały naruszone zgodnie z przepisami o ochronie pracy, ma on prawo skontaktować się z Radą ds. Uczciwych Standardów Pracy w swojej okolicy. Pracownik ma również prawo pozwać do sądu federalnego, sądu stanowego lub obu, w zależności od tego, które prawo pracy zostało naruszone.

Kiedy pracownik wnosi sprawę do Rady Uczciwych Standardów Pracy, często zachęca się lub nakazuje mediację pracowniczą, zanim rada lub sąd rozpatrzą sprawę i podejmą decyzję. Mediacja pracownicza jest bardziej opłacalną metodą dochodzenia do rozwiązania, ponieważ pozwala na rozstrzygnięcie sprawy bez interwencji sądu lub sędziego.

Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia porozumienia w mediacji pracowniczej. Zamiast tego pracownik i pracodawca, którzy mają spór, są połączeni z pomocą profesjonalnego mediatora, aby omówić sytuację i spróbować dojść do polubownego rozwiązania. Jeśli pracownik i pracodawca mogą wspólnie zająć się swoimi problemami i zawrzeć ugodę pieniężną lub inny rodzaj ugody, strony mogą zdecydować się na podpisanie wiążącej umowy i tym samym rozstrzygnąć sprawę poza sądem.

Mediatorzy są na ogół profesjonalistami w dziedzinie mediacji. Mediatorami pracy mogą być osoby z doświadczeniem w branży prawa pracy, takie jak adwokaci. Mediatorzy mogą być opłacani przez sąd lub przez powoda i pozwanego, w zależności od tego, kto wniósł o mediację i dlaczego. Ponieważ mediacja pracownicza może ułatwić pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących prawa pracy, często jest to opłacalne rozwiązanie, gdy pojawia się problem. Ponadto, gdy spór można rozwiązać za obopólną zgodą, na dłuższą metę często będzie mniej wrogości między stronami niż w przypadku orzeczenia wydanego przez sąd.