Co to jest miogram?

Miogram, znany również jako elektromiografia (EMG), to test diagnostyczny wykonywany w celu oceny stanu zdrowia i funkcjonalności mięśni danej osoby. Przeprowadzany w celu określenia pochodzenia niewyjaśnionego osłabienia mięśni, EMG służy do wykrywania stanów, takich jak zapalenie mięśni, uszkodzenie nerwów obwodowych i dystrofia mięśni. Podobnie jak w przypadku każdej procedury medycznej, istnieje ryzyko związane z wykonaniem miogramu, które należy przedyskutować z wykwalifikowanym lekarzem.

Osoby doświadczające objawów osłabienia mięśni lub osłabienia siły mogą poddać się miogramowi w celu oceny stanu dotkniętego obszaru. Przede wszystkim test jest podawany w celu ustalenia, czy objawy mają charakter neurologiczny, czy też mają inne pochodzenie. W zależności od lokalizacji osłabienia mięśni, nieprawidłowe wyniki badań mogą wskazywać na stan lub zaburzenie leżące u podłoża, w tym dysfunkcję nerwów lub mięśni.

Zdrowe mięśnie w spoczynku nie wytwarzają żadnej aktywności elektrycznej. Podczas aktywności fizycznej mięśnie wytwarzają aktywność elektryczną, która zwiększa się wraz ze skurczem mięśni. Kiedy mięśnie danej osoby są uszkodzone lub osłabione, wytworzona aktywność elektryczna może być nadwrażliwa, spowolniona lub w jakiś sposób niespójna z oczekiwanymi odczytami związanymi z odpoczynkiem i ruchem. Wyniki nadwrażliwości mogą wskazywać na zaburzenie neurologiczne, podczas gdy spowolniona lub zmniejszona reakcja może być charakterystyczna dla choroby miopatycznej.

Procedura badania miogramu polega na wprowadzeniu małej elektrody igłowej do dotkniętego mięśnia. Gdy igła jest na miejscu, rejestruje aktywność elektryczną mięśnia. Po wykonaniu podstawowego odczytu, gdy dana osoba jest w spoczynku, można ją poprosić o naciągnięcie docelowego mięśnia poprzez zgięcie lub zgięcie zamierzonego obszaru, takiego jak noga lub ramię. Aktywność elektryczna wytworzona przez działanie, określana jako potencjał czynnościowy, jest interpretowana jako zdolność mięśnia do reagowania na stymulację. Odczyty zarejestrowane przez igłę są przesyłane i wizualnie wyświetlane na monitorze, zwanym oscyloskopem, w celu natychmiastowej wstępnej analizy i interpretacji.

Przed procesem testowania osoba może odczuwać lekki dyskomfort podczas fazy przygotowania, gdy włożona jest igła. Ryzyko związane z podaniem miogramu obejmuje infekcję i nadmierne krwawienie w miejscu założenia. W przypadkach, gdy mięśnie doznają urazu podczas zabiegu, podczas innych procedur diagnostycznych, takich jak biopsje mięśni lub niektóre badania krwi, mogą wystąpić niedokładne odczyty.

Test szybkości przewodzenia nerwów (NCV) można wykonać przed lub w trakcie miogramu w celu oceny, czy doszło do uszkodzenia nerwów. Plastry zawierające elektrody są umieszczane na skórze w docelowym obszarze EMG i wokół niego. Test NCV mierzy prędkość, z jaką podawane impulsy elektryczne przechodzą przez nerwy mięśnia.
Nieprawidłowe wyniki testów wykazujące spowolnienie transmisji wskazują na pewien stopień uszkodzenia nerwów. Typowe formy uszkodzenia nerwów stwierdzane podczas NCV obejmują zablokowanie nerwu w obrębie szlaku nerwowego znanego jako blokada przewodzenia lub uszkodzenie rozszerzonego odcinka komórki nerwowej, określane jako aksonopatia. Chociaż nie ma ryzyka związanego z tą procedurą, należy zachować szczególne środki ostrożności podczas przeprowadzania testu u osób, które mają wszczepiony rozrusznik serca lub podobne urządzenie sercowo-naczyniowe.