Co to jest nieuczciwa praktyka pracy?

Nieuczciwa praktyka pracy często odnosi się do naruszenia zbioru przepisów, takich jak narodowa ustawa o stosunkach pracy (NLRA) Stanów Zjednoczonych. NLRA to zbiór przepisów federalnych, które regulują sposób, w jaki pracodawcy muszą traktować swoich pracowników. Przepisy te dają pracownikom liczne prawa, takie jak prawo do strajku, tworzenia związków zawodowych i pracy w środowisku wolnym od dyskryminacji. Każde działanie pracodawcy, które ma na celu odmówienie, opóźnienie lub zignorowanie tych praw, jest nieuczciwą praktyką pracowniczą.

Historia zna wiele przykładów pracodawców wykorzystujących ich stanowiska. W rezultacie wielu pracowników znalazło pracę w warunkach, które dziś w wielu krajach byłyby uważane za niesprawiedliwe. Z tego powodu wiele krajów uznało za konieczne wdrożenie przepisów chroniących pracowników oraz określających prawa pracowników i obowiązki pracodawców. Nazwa takiego zbioru przepisów i terminy w nich zawarte mogą się różnić w zależności od kraju.

Nieuczciwa praktyka pracy może dotyczyć wielu aspektów zatrudnienia. Większa część takiego ustawodawstwa jest zwykle poświęcona temu, jak ludzie są traktowani podczas pracy. Na przykład za nieuczciwą praktykę można uznać, że ludzie pracują dłużej niż określoną liczbę godzin. Może istnieć określona liczba przerw, do których dana osoba jest uprawniona podczas pracy.

Warunki środowiska, w którym ludzie pracują, mogą być przedmiotem uczciwej praktyki pracy. Może być wymagane przestrzeganie określonego poziomu utrzymania nieruchomości. W niektórych środowiskach pracy może być wymagane posiadanie przedmiotów, takich jak apteczki pierwszej pomocy, wykaz przepisów prawa pracy lub sprzęt ochronny, w których pracownicy mają do nich dostęp. Nieuczciwe praktyki pracownicze mogą również wynikać ze sposobu, w jaki dana osoba jest zwalniana lub powiadamiana o zwolnieniu.

Wiele przepisów prawa pracy reguluje również sprawy związane ze związkami zawodowymi. NLRA daje pracownikom prawo do wstąpienia lub utworzenia związku oraz do uczestniczenia w działalności związkowej. Cel, jakim jest zapewnienie uczciwości w miejscu pracy, nie jest pozostawiony wyłącznie pisemnym zasadom i przepisom. Pracownicy mają również prawo do strajku, gdy uważają, że ich warunki pracy lub płace wymagają poprawy. Próba pozbawienia jakiegokolwiek pracownika tych praw przez pracodawcę jest nieuczciwą praktyką pracowniczą.

Ogólnie rzecz biorąc, prawo pracy dotyczy większości pracowników, ale nie zawsze tak jest. Nieuczciwa praktyka pracy w jednym sektorze nie może być uznana za nieuczciwą w innym. Na przykład policji i lekarzom można odmówić prawa do strajku. Mogą również wystąpić sytuacje, w których określone zostały specjalne przepisy dla określonej branży. Na przykład ustawa o zatrudnieniu w RPA zawiera sekcje, które odnoszą się konkretnie do pracowników rolnych.