Co to jest polityka równych szans?

Polityka równych szans to zbiór przepisów, które dają każdemu równe szanse. Takie zasady są zwykle opracowywane w celu zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy. Dyktują prawa i ochronę zarówno pracowników, jak i potencjalnych pracowników. Często stwierdza się, że te zasady są formułowane w oparciu o ustawodawstwo federalne.
Zarówno historia, jak i obecne wydarzenia dowodzą, że jeśli nie ma przepisów, które temu zabraniają, niektórzy ludzie będą decydować, kogo zatrudnić, kogo awansować i ile ludziom należy zapłacić w oparciu o takie czynniki, jak rasa, płeć i religia. Takie postępowanie jest nie tylko niesprawiedliwe, ale stwierdzono również, że ma wiele negatywnych skutków dla społeczeństwa. Skutki dyskryminacji w miejscu pracy mogą być tak niekorzystne, że w większości krajów rozwiniętych istnieje szeroki zakres ustawodawstwa antydyskryminacyjnego na poziomie krajowym.

Jednym z problemów federalnych przepisów dotyczących dyskryminacji jest to, że często są one zawarte w różnych aktach prawnych. Inną kwestią jest to, że nawet jeśli przepisy istnieją, często istnieje potrzeba podjęcia różnych wysiłków w celu ich wdrożenia. W związku z tym powszechne jest, że rządy niższego szczebla i pracodawcy z sektora prywatnego opracują politykę równych szans, która obejmuje przepisy federalne w bardziej zbiorowej sprawie. W niektórych przypadkach zasady te zawierają przepisy, które są bardziej rygorystyczne niż te określone przez ustawodawstwo federalne.

Jedną z głównych korzyści polityki równych szans jest to, że często zapewnia ona środki do wygodniejszego rozwiązywania problemów. Jeśli, na przykład, ustawodawstwo dotyczące dyskryminacji pozostawiono na szczeblu federalnym, osoba składająca skargę byłaby zazwyczaj zobowiązana albo skontaktować się z odpowiednimi władzami federalnymi, albo złożyć pozew w sądzie federalnym. Jeśli rządy na niższych szczeblach również wdrażają politykę równych szans, jednostki nie muszą podejmować swoich problemów w ramach procesu federalnego.

Podobnie, gdy pracodawca opracowuje politykę równych szans, wykazuje zaangażowanie w uczciwość. Co ważniejsze, daje sobie uprawnienia do rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić. Może to sprawić, że załatwienie sprawy będzie jeszcze wygodniejsze, ponieważ strona skarżąca może w ogóle nie musieć przechodzić żadnego procesu prawnego. System ten działa również jako bardziej skuteczny środek odstraszający, ponieważ strona skarżąca może mieć uprawnienia do podnoszenia kwestii na kilku poziomach jednocześnie.

Kiedy opracowuje się politykę równych szans, ogólnie przedstawiane są również konsekwencje naruszeń. W większości przypadków zamiast ścisłych wytycznych istnieje możliwość, że dana osoba może zostać ukarana na kilka sposobów. W zależności od wagi naruszenia, w niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość, że dana osoba może zostać narażona na poważne sankcje karne za rażące naruszenia polityki równych szans.