Co to jest prawo kondominium?

Prawo kondominium to zbiór przepisów mających na celu regulowanie sposobu, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcję w ramach wspólnoty kondominium. Niektóre prawa dotyczące kondominium są ustanawiane na poziomie stanowym w miejscu, w którym znajduje się kondominium. Innym prawem kondominium jest prawo prywatne, stworzone przez regulamin mieszkania i ważne prawnie tylko dlatego, że indywidualni właściciele umowy podpisują i zgadzają się na prawo. Takie prywatne prawo kondominium jest egzekwowane przez sąd jako sprawa kontraktowa.

W większości stanów rząd ustanawia pewne prawa dotyczące mieszkań. Przepisy te mogą obejmować wymagane ujawnienia, których właściciele muszą dokonać, aby sprzedać swoje mieszkanie. Mogą również obowiązywać przepisy dotyczące struktury własności mieszkania. Na przykład w San Francisco w Kalifornii istnieje wiele nieruchomości będących własnością prawną o nazwie tenants-in-common. Jeśli właściciele, którzy są właścicielami tych wspólnych najemców, chcą zamienić mieszkanie na mieszkanie, muszą spełnić określone wymagania i złożyć wniosek do stanu o zamianę na mieszkanie.

Jednak większość prawa kondominium to prawo prywatne, które istnieje między stronami. Kiedy osoba wprowadza się do mieszkania, może być zmuszona do podpisania dokumentu określającego, co może, a czego nie może robić w budynku mieszkalnym. Te regulaminy lub dokumenty prawne mogą określać, w jaki sposób należy dbać o wspólne obszary i wprowadzać zakazy dotyczące tego, co można, a czego nie można robić w obszarach wspólnych. Powszechne jest również, że umowy lub regulaminy mieszkań określają, że właściciel mieszkania musi płacić składki na rzecz zarządu mieszkania, musi utrzymywać mieszkanie zgodnie z określonymi standardami i nie może dokonywać pewnych zmian ani przechodzić budowy bez uprzedniej zgody i zgody zarządu.

Prawa zawarte w regulaminie mieszkań własnościowych są egzekwowalne, ponieważ prawo umów nakazuje, aby ludzie mogli tworzyć prawa lub umowy prywatne, a sąd nada im wagę prawną, egzekwując je. Wiele statutów condo określa, że ​​spory muszą być rozstrzygane w drodze arbitrażu, co oznacza, że ​​prawo nakazuje stronom zaangażowanym w spór postępować zgodnie z procedurami arbitrażowymi, a ich spór rozstrzyga niezależny arbiter będący stroną trzecią. W takich przypadkach to, co zdecyduje arbiter, jest prawnie wiążące, a strony zaangażowane w spór muszą przestrzegać jego orzeczenia. W innych przypadkach spory dotyczące regulaminu mieszkania będą faktycznie rozstrzygane w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych.