Co to jest prawo o intestacji?

Prawo spadkowe odnosi się do prawa, które reguluje, co dzieje się z majątkiem osoby, jeśli umrze ona bez testamentu. Różni się od prawa spadkowego, które reguluje sposób wykonywania testamentów. Prawo spadkowe umożliwia sądowi ustalenie prawidłowego podziału majątku w sposób sprawiedliwy i sprawny.
Kiedy ktoś umiera, zwykle zostawia po sobie majątek. Mądre planowanie majątku nakazuje spisać testament, w którym rozdziela majątek. Po sporządzeniu ważnego testamentu wnioski spadkodawcy zostaną wykonane przez sąd i wykonawcę testamentu.

Jeśli ktoś umiera bez testamentu, ktoś musi ustalić, co zrobiono z jego majątkiem. Ponieważ nie określono wykonawcy testamentu, odpowiedzialność spada na sąd. Tak więc prawo musi określać, co ma zrobić sąd.

Przepisy dotyczące intestacji mają na celu zapewnienie najbardziej sprawiedliwego podziału pieniędzy i zapewnienie, że fundusze trafią do najbliższych krewnych zmarłego. Przepisy dotyczące ochrony dziecka różnią się w zależności od kraju i stanu, ale powszechne jest, że przepisy dotyczące ochrony dziecka przy dystrybucji aktywów uwzględniają bliskość więzi rodzinnych.

Na przykład, jeśli dana osoba umiera bez testamentu – nazywa się to umierającym bez testamentu – sąd często rozdziela część jego majątku na jego współmałżonka. Dzieci są również zwykle wysoko na liście i otrzymują część majątku zmarłego zgodnie z prawem intestacyjnym.

Jeśli dana osoba nie ma małżonka ani dzieci, zasady intestacji określają, kto jest najbliższym żyjącym krewnym, wybierając spośród rodzeństwa, rodziców, kuzynów, dziadków i tak dalej. Pieniądze i aktywa są często dzielone między różnych krewnych zgodnie z prawnie określonymi wartościami procentowymi, aby zapewnić uczciwość.

Jeśli nie można znaleźć najbliższego krewnego, przepisy dotyczące intestacji nakazują, aby pieniądze wróciły do ​​​​rządu. Jest to ostateczność i nie jest robione, dopóki nie dołoży się wszelkich starań, aby znaleźć żyjącego krewnego. Krewni mogą być zmuszeni do udowodnienia swojego związku ze zmarłym poprzez akty urodzenia lub inne dokumenty rodzinne.

Przepisy dotyczące intestacji mają na celu uniknięcie nieporozumień i zapewnienie sprawiedliwego i sprawiedliwego podziału mienia. Bez prawa spadkowego wyniki różniłyby się w zależności od przypadku, co skutkowałoby potencjalną wrogością lub niesprawiedliwymi odchyleniami w zależności od sędziego orzekającego w sprawie. Chroni prawa osób, które przeżyły kogoś, kto zmarł bez podjęcia odpowiednich kroków w zakresie planowania majątku.