Co to jest umowa serwisowa?

Umowa o świadczenie usług to rodzaj umowy, który podlega szerszej sferze prawa umów. Określa relację między klientem a usługodawcą. Krótko mówiąc, umowa o świadczenie usług określa, jakie usługi mają być świadczone, kiedy mają być świadczone, ich koszty oraz obowiązki każdej ze stron zaangażowanych w umowę.
Prawo umów różni się w zależności od kraju i regionu. W związku z tym dokładna, prawnie uznana definicja umowy o świadczenie usług również się różni. Nawet w jednym kraju, takim jak Stany Zjednoczone, dokładna definicja zmienia się nieznacznie, w zależności od tego, czy umowy o świadczenie usług są określane przez prawo zwyczajowe, czy specjalną ustawę.

Jeśli chodzi o definicje prawne i różnice między nimi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, najczęstsza różnica dotyczy tego, czy umowa jest uważana za wykonalną przez sąd. Zgodnie z prawem zwyczajowym strony mogą swobodnie uzgodnić własne warunki w odniesieniu do umowy o świadczenie usług lub innych ustaleń. Jedynymi wymaganiami są wynagrodzenie i obopólna zgoda, którą osiąga się poprzez ofertę i akceptację. Zgodnie z precyzyjnym prawem umów, prawnie wiążące umowy muszą być zgodne ze standardami i obejmować wzajemne zobowiązania, obejmować środki zaradcze w przypadku naruszenia oraz być zgodne z prawem jurysdykcyjnym.

Ogólnie rzecz biorąc, warunki umowy o świadczenie usług i umowy są często postrzegane jako zamienne, chociaż umowa o świadczenie usług w rzeczywistości odnosi się do więcej niż jednego rodzaju wzajemnych zobowiązań. W zależności od sytuacji umowa serwisowa może obejmować w całości formalną umowę. Na przykład firma telewizji kablowej zawiera ze swoimi klientami umowę o świadczenie usług telewizji kablowej przez określony czas. Takie umowy reprezentują całą relację między obiema stronami, w tym usługi, które firma kablowa zgadza się świadczyć, stawkę, jaką klient zapłaci, oraz wszelkie kary lub zastrzeżenia dotyczące naruszenia umowy przez którąkolwiek ze stron.

Z drugiej strony umowy serwisowe mogą również służyć jako dodatki do umowy, tak jak w przypadku umowy dotyczącej poziomu usług lub SLA. W przypadku relacji między przedsiębiorstwami umowa biznesowa, taka jak umowa SLA, zawiera szczegółowe informacje, ponieważ odnoszą się do ogólnych warunków umowy. Na przykład twórca oprogramowania może zawrzeć umowę z innym podmiotem gospodarczym na dostarczenie oprogramowania zastrzeżonego. W ramach umowy SLA w umowie SLA pojawiają się szczegóły, takie jak czas działania oprogramowania, dostępne wsparcie techniczne, terminy testów beta i inne warunki. Warunki te często różnią się w zależności od szczegółów projektu i potrzeb klienta, co utrudnia ich uwzględnienie w ustandaryzowanej, szablonowej umowie serwisowej.