Co to jest zasada dowodowa warunkowego zwolnienia?

Zasada dowodu warunkowego to zasadnicza zasada prawa, która w pewnych sytuacjach uniemożliwia wprowadzenie dowodów zewnętrznych w celu zmiany lub dodania warunków do umowy lub porozumienia będącego przedmiotem sporu. W idealnym przypadku pojedyncza umowa lub umowa jest pełnym i ostatecznym wyrazem porozumienia między stronami umowy. W rzeczywistości umowy mogą być niekompletne. W niektórych przypadkach — znanych jako wyjątki od tej zasady — dowody poza umową mogą być brane pod uwagę z różnych powodów, w tym w celu poprawienia błędów, wyjaśnienia niejasności w umowie lub dodania warunków do umowy. Zewnętrzne dowody, które stanowią podstawę obrony, takie jak oszustwo i przymus, co do tego, czy w ogóle istnieje ważna umowa, a także umowy, które są zawierane po zawarciu danej umowy, nie są wykluczone przez regułę – tego rodzaju zewnętrzne dowody mogą być uważane.

Ogólne zasady umowne
Kiedy dwie osoby zawierają umowę, prywatne obietnice zawarte w dokumencie stają się prawnie wykonalne. Oznacza to, że jedna strona może pozwać drugą za złamanie obietnicy – ​​prawnie określane jako naruszenie umowy – a sąd nałoży kary pieniężne, jeśli sąd uzna, że ​​pozwany w sprawie nie wypełnił swoich obowiązków zgodnie z umową. Przy ustalaniu, czy umowa została naruszona i jakie są odpowiednie odszkodowania, sąd bierze pod uwagę warunki pisemnej umowy.

Strony umowy mogą czasami dokonywać modyfikacji lub zmian w umowie. Zmiany te mogą mieć formę ustnego aneksu, co oznacza, że ​​strony ustnie zgodzą się na zmianę umowy. Jednak zgodnie z zasadą dowodu warunkowego umowy ustne lub ustne zmiany umowy nie są brane pod uwagę i nie mogą być wprowadzane do dowodu w przypadku naruszenia umowy.

Zasada dowodu parol istnieje, ponieważ sąd uważa, że ​​pisemna umowa najlepiej odzwierciedla intencje stron, jeśli chodzi o ich porozumienie. Aby jednak zasada ta miała zastosowanie, muszą być spełnione określone warunki określone przez sąd.

Pisanie końcowe
Aby zasada dowodowa miała zastosowanie, pisemna umowa musi być pisemną ostateczną. Oznacza to, że sąd musi uznać, że obie strony umowy chciały, aby była to ostateczna reprezentacja ich umowy, a nie tylko projekt lub umowa będąca w trakcie negocjacji. Może to być ostateczna, pełna integracja — co oznacza, że ​​jest ostatecznym ucieleśnieniem całkowitej zgody między stronami lub między stronami, albo może być ostateczną, częściową integracją — co oznacza, że ​​jest ostatecznym ucieleśnieniem części całkowitej zgody między lub między stronami. partie. Jeżeli umowa nie jest ostatecznym wyrazem porozumienia stron, zarówno częściowym, jak i całkowitym, zasada dowodu warunkowego nie wchodzi w grę i może zostać wprowadzony dowód zewnętrzny.

Pełna integracja
To, czy umowa jest uważana za całkowitą czy częściową integrację, ma wpływ na to, czy i jakie rodzaje dowodów mogą być brane pod uwagę. Jeśli jest kompletny, wówczas pisemne lub ustne porozumienia, które zostały zawarte przed lub równocześnie z sporną umową, nie mogą być wprowadzane jako sprzeczne lub uzupełniające warunki umowy. Zasada dowodu warunkowego nie wyklucza dowodu zewnętrznego, który wyjaśniałby niejasności lub poprawiał błędy pisarskie w kontrakcie.
Częściowa integracja
Jeżeli umowa zostanie uznana za częściową, wówczas zasada dowodu parol zabrania rozpatrywania dowodów zewnętrznych — pisemnych lub ustnych — które zostały sporządzone przed zawarciem umowy, jeżeli dowód ten będzie sprzeczny z postanowieniami umowy. Zasada wyklucza również uwzględnienie umów ustnych zawartych w tym samym czasie co umowa. Zasada ta nie zabrania jednak rozpatrywania dowodów zewnętrznych — ustnych lub pisemnych — które uzupełniałyby lub uzupełniały warunki umowy. Podobnie jak w przypadku pełnej integracji, błędy scrivnera i niejasności mogą zostać poprawione lub wyjaśnione za pomocą zewnętrznych dowodów.