Co to jest wezwanie do sądu w sprawie drobnych roszczeń?

Wezwanie do sądu w sprawie drobnych roszczeń to szczególny rodzaj wezwania do sądu lub wezwania do sądu. Wezwanie do sądu ds. drobnych roszczeń to formalny wniosek o stawienie się w sądzie ds. drobnych roszczeń, aby pomóc powodowi lub pozwanemu w ramach systemu sądowego przedstawić swoją sprawę. Niezastosowanie się do takiego wezwania może narazić osobę na lekceważenie zarzutów sądowych, podobnie jak niezastosowanie się do jakiegokolwiek wezwania może.

Sąd ds. drobnych roszczeń jest sądem szczególnym o ograniczonej jurysdykcji. Oznacza to, że sąd może rozpoznać tylko niektóre sprawy. Chociaż konkretne limity różnią się w zależności od stanu, generalnie sąd ds. drobnych roszczeń może rozpoznać sprawę tylko wtedy, gdy łączna kwota w dolarach, o którą powód i pozwany się nie zgadzają, wynosi 5,000 dolarów amerykańskich (USD) lub mniej. Istnieje wiele rodzajów spraw rozpatrywanych w sądzie ds. drobnych roszczeń, od spraw związanych z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy po sprawy o naruszenie umowy; w rzeczywistości prawie każdy rodzaj sprawy może zostać wniesiony przez powoda w sądzie ds. drobnych roszczeń, o ile kwota w dolarach jest wystarczająco niska.

W sprawach sądowych dotyczących drobnych roszczeń generalnie stosuje się specjalne zasady. Ogólnie rzecz biorąc, ludziom nie wolno przyprowadzać adwokatów. Oznacza to, że muszą sami udowodnić sprawę lub sami ją bronić. Mimo że nie mogą sprowadzać adwokatów, powodowie i pozwani w sądzie ds. drobnych roszczeń mogą wzywać świadków i przedstawiać inne dowody.

Jeżeli świadek nie chce dobrowolnie stawić się w sądzie, można wystosować wezwanie do sądu w sprawie drobnych roszczeń, nakazujące mu stawić się w sądzie. Ponieważ nie korzysta się z pomocy adwokatów, powód lub pozwany musiałby samodzielnie przygotować to wezwanie do sądu w sprawie drobnych roszczeń. Większość sądów do spraw drobnych roszczeń oferuje odpowiednie formularze i/lub pomoc urzędnika sądowego lub innych pracowników sądu. Pracownicy ci mogą pomóc powodowi lub pozwanemu w sądzie ds. drobnych roszczeń w napisaniu wniosku o wezwanie do sądu w sprawie drobnych roszczeń; sędzia rozpatrzy wniosek i wyda wezwanie, które należy doręczyć.

Świadek, któremu doręcza się wezwanie do sądu, musi następnie albo przekazać dowody, albo stawić się w sądzie. Dowodem może być informacja, o ile nie podlega ona przywilejowi. Na przykład wezwanie do sądu wydane przez sąd ds. drobnych roszczeń może wymagać od osoby przekazania pewnych niepoufnych dokumentów wymaganych do udowodnienia sprawy powoda, takich jak pokwitowania zakupu przedmiotu, który według powoda został skradziony.