Co to jest wspólny współczynnik giełdowy?

Stosunek akcji zwykłych to cenne obliczenie, które pomaga zilustrować stosunek akcji zwykłych firmy do ogólnej kapitalizacji firmy. Zasadniczo stosunek akcji zwykłych określa się dzieląc całkowitą kapitalizację spółki przez bieżącą wartość aktualnie wyemitowanych akcji zwykłych. Stosunek jest zwykle przedstawiany w procentach.

Aby zrozumieć podstawowe czynniki, które wpływają na określenie wskaźnika akcji zwykłych, konieczne jest zdefiniowanie, co rozumie się przez ogólną kapitalizację. Mówiąc prościej, kapitalizacja w tym kontekście jest sumą wszystkich pozostających w obrocie akcji aktualnie wyemitowanych, która jest pomnożona przez aktualną cenę za akcję. Po ustaleniu tej wartości możliwe jest powiązanie jej z akcjami zwykłymi i uzyskanie dokładnego obrazu tego, jak dobrze radzą sobie akcje.

W wielu przypadkach przed podzieleniem przez całkowitą kapitalizację brane są pod uwagę również inne czynniki. Wielu analityków decyduje się na zsumowanie kwoty akcji zwykłych, zysków zatrzymanych i wszelkich wpłaconych nadwyżek, które zostały naliczone, zanim spróbują powiązać ogólną wartość akcji zwykłych z bieżącą całkowitą kapitalizacją. Takie podejście jest uważane za bardziej holistyczne podejście do oceny poziomu wydajności akcji, a tym samym zapewnia dokładniejszy obraz kondycji finansowej firmy.

Obliczenie współczynnika akcji zwykłych jest przydatne dla firmy z kilku powodów. Po pierwsze, zrozumienie aktualnego wskaźnika akcji zwykłych i elementów, które są uwzględniane w obliczeniach, może pomóc analitykom zidentyfikować zmiany czynników, które powodują albo spadek, albo wzrost tego wskaźnika. Po drugie, wyizolowanie czynników, które powodują zmianę wskaźnika akcji zwykłych z jednego okresu na drugi, może pomóc firmie w dokonaniu korekt w celu zminimalizowania spadku lub maksymalizacji wzrostu, biorąc pod uwagę obecne trendy na rynku. Wreszcie, zmiana w stosunku akcji zwykłych może służyć jako wskaźnik zmian na rynku, których nie da się uniknąć, ale które można przetrwać dzięki odpowiedniemu przygotowaniu.