Co to jest zwyczajowe prawo międzynarodowe?

Z biegiem czasu społeczność międzynarodowa opracowała prawa regulujące interakcje między państwami narodowymi. Niektóre z tych praw opierały się na zwyczajach, określanych głównie przez precedensy, w przeciwieństwie do kodeksów pisanych. Tego rodzaju prawa stanowią zbiór międzynarodowego prawa zwyczajowego. Prawa wywodzące się z obyczajów, ale od tego czasu skodyfikowane, odnoszą się zarówno do międzynarodowego prawa zwyczajowego, jak i do nowszych pisemnych dokumentów, które je zawierają.

Tak jak jednostki mogą kwestionować znaczenie pewnych konwencji społecznych, tak rządy czasami różnią się w akceptacji poszczególnych aspektów zwyczajowego prawa międzynarodowego. Jego istnienie jest jednak uznawane przez wszystkie państwa narodowe. Organizacje światowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, często stosują zwyczajowe prawo międzynarodowe.

Cła to działania, do których zachęca szeroko rozpowszechnione poczucie obowiązku lub stosowności. To poczucie prawidłowego zachowania opiera się w dużej mierze na precedensach. Precedensy to przeszłe decyzje lub działania, które są wykorzystywane jako wskazówki dotyczące właściwego zachowania w powiązanych współczesnych sytuacjach. Prawnicy międzynarodowi mogą znajdować precedensy i umieszczać je w aktualnych sprawach, w dokumentach akademickich, a także w poprzednich wyrokach organizacji międzynarodowych. Odwołania do powszechnej wiedzy o częstych zachowaniach międzynarodowych są również istotne dla wykazania zwyczajowego prawa międzynarodowego.

Setki państw narodowych tworzących wspólne precedensy — i potępiających wszelkie działania sprzeczne z tymi precedensami z poczucia, że ​​są do tego prawnie zobowiązane — określiły zwyczajowe prawo międzynarodowe. Nawet jeśli nie są skodyfikowane, państwa narodowe czują się prawnie zmuszone do przestrzegania praw zwyczajowych. Łacińskie określenie tego poczucia obowiązku prawnego to opinio juris sive necessitatis. Przy ustalaniu ważności międzynarodowego zwyczaju jako prawa, koncepcja ta ma kluczowe znaczenie. Wielu twierdzi, że powodem, dla którego wiele z tych zwyczajów się rozwinęło, jest przede wszystkim to, że wywodzą się one z powszechnego poczucia sprawiedliwości.

Międzynarodowe prawo zwyczajowe jest jednym z podstawowych źródeł wszelkiego prawa międzynarodowego. Niektóre przykłady międzynarodowego prawa zwyczajowego obejmują zakaz ludobójstwa, wojen agresywnych i zbrodni przeciwko ludzkości. Innym ważnym aspektem tego zbioru prawa jest szacunek, jaki państwa narodowe są zobowiązane do okazywania praw człowieka, a także wyjątkowych praw zagranicznych ambasad i dyplomatów. Traktaty lub inne umowy mogą włączać prawa zwyczajowe do nowego kodeksu prawnego; są to tak zwane skodyfikowane prawa zwyczajowe. Na przykład prawa regulujące postępowanie na wojnie zostały skodyfikowane w konwencjach genewskich i innych miejscach, ale powstały ze zwyczaju.