Czym jest Kodeks Odpowiedzialności Zawodowej?

Kodeks odpowiedzialności zawodowej to kodeks zasad i etyki, który obowiązuje w danym zawodzie. Chociaż każdy zawód może mieć swój własny kodeks odpowiedzialności zawodowej, termin ten najczęściej odnosi się do zasad etyki i przepisów publikowanych przez American Bar Association dla adwokatów. Kodeks odpowiedzialności zawodowej lub kodeks etyczny może czasami być opcjonalny lub sugerowany w danej dziedzinie, ale dla prawników te zawodowe zasady etyczne są obowiązkowe.

American Bar Association publikuje Modelowe Zasady Postępowania Zawodowego jako oficjalny kodeks odpowiedzialności zawodowej adwokatów. Przyszli prawnicy muszą wykazać się znajomością tych zasad, zanim uzyskają licencję na wykonywanie zawodu. Adwokaci wykazują znajomość zasad zdając egzamin z odpowiedzialności zawodowej.

Kiedy prawnik jest na studiach prawniczych, ABA wymaga, aby w ramach swojej edukacji wziął udział w kursie etyki. Podczas tego kursu etyki poznaje zasady z opublikowanych przez ABA Wzorcowych Zasad Postępowania Zawodowego. Zasady te regulują wiele kwestii, w tym sposób, w jaki prawnicy odnoszą się do klientów oraz sposób, w jaki zachowują się na sali sądowej, z innymi prawnikami oraz z opinią publiczną.

Kiedy prawnicy są w szkole prawniczej lub po jej ukończeniu, muszą przystąpić do wielostanowego egzaminu z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Egzamin ten sprawdza znajomość przez adwokatów opublikowanego kodeksu postępowania ABA oraz zasad nauczanych na kursie etyki w szkole prawniczej. Test jest taki sam dla każdego stanu, a zasady etyki mające zastosowanie do adwokatów są takie same w całych Stanach Zjednoczonych.

Te zasady i przepisy regulują prawie każdy aspekt profesjonalnego postępowania prawników. Na przykład niektóre z Wzorcowych Zasad Odpowiedzialności Zawodowej obejmują zasady dotyczące poufności i zasady dotyczące konfliktów interesów. Zasady mają na celu zapewnienie, że prawnicy będą wiedzieli, jak radzić sobie z każdym dylematem etycznym, a klienci otrzymają uczciwą i odpowiednią reprezentację.

Znane zasady odpowiedzialności zawodowej obejmują regułę 1.6, która nakazuje prawnikom zachowanie poufności klienta oraz regułę 1.7, która dotyczy konfliktów interesów. Inne zasady określają, jak prawnik powinien się zachowywać, jeśli klient kłamie i jak odpowiednio pobierać opłaty.

Jeśli prawnik nie będzie przestrzegał kodeksu odpowiedzialności zawodowej określonego w Zasadach modelowych ABA, potencjalnie może zostać zwolniony. Oznacza to, że może stracić licencję na wykonywanie zawodu prawnika. Kary obowiązują, ponieważ ABA uznaje, że prawnicy mają wobec swoich klientów najwyższy obowiązek.