Czym jest proces cywilny?

Chociaż zasady i procedury mogą się różnić od niektórych, podstawowy proces postępowania cywilnego jest podobny w większości jurysdykcji. Pierwszym krokiem w procesie cywilnym jest złożenie pozwu lub skargi do właściwego sądu przez powoda lub osobę zarzucającą szkodę lub dochodzącą zadośćuczynienia. Zażalenie jest następnie doręczane pozwanemu, który ma możliwość udzielenia odpowiedzi poprzez złożenie odpowiedzi. Odkrycie jest następnie zakończone przez obie strony. Jeżeli strony nie będą w stanie dojść do porozumienia pozasądowego, wówczas sprawa trafi na rozprawę.

Skarga, pozew i wezwanie do sądu to zazwyczaj pierwsze dokumenty przygotowywane w cywilnym procesie sądowym. Skarga określa, jakie zarzuty powoda są skierowane przeciwko pozwanemu i jakiego zadośćuczynienia domaga się powód. Na przykład, w przypadku wypadku związanego z obrażeniami ciała, skarga może zawierać zarzut, że pozwany prowadził swój pojazd w sposób niedbały, powodując obrażenia powoda i żądając odszkodowania pieniężnego. Wezwanie to dokument, który informuje pozwanego, że jest pozwany i jak długo musi odpowiedzieć na pozew oraz, w stosownych przypadkach, kiedy ma się stawić w sądzie.

Pozew i wezwanie należy następnie wnieść do sądu jako kolejny krok w postępowaniu cywilnym i doręczyć pozwanemu. Pozwany będzie miał wtedy określony ustawowo czas na odpowiedź na pozew poprzez złożenie odpowiedzi w sądzie. Jeżeli pozwany nie złoży odpowiedzi, powód może złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego. Odpowiedź pozwanego musi zawierać odpowiedź na każdy zarzut w skardze powoda, a także zawierać wszelkie argumenty obrony, jakie może mieć pozwany.

Gdy pozwany odpowie na skargę, strony zaangażują się w ujawnienie. Odkrycie to etap procesu cywilnego, na którym obie strony wymieniają dokumenty i dowody oraz odpowiadają na istotne pytania przed rozprawą. Informacje uzyskane na etapie ujawnienia postępowania cywilnego pomogą obu stronom przygotować się do procesu i mogą doprowadzić do zawarcia ugody pozasądowej, która pozwoli obu stronom uniknąć procesu.

Ostatnim etapem procesu cywilnego jest proces. Proces cywilny może orzekać sędzia lub ława przysięgłych, w zależności od jurysdykcji i preferencji stron postępowania. Na rozprawie zostanie wydany werdykt, czy oskarżony jest odpowiedzialny za domniemane obrażenia powoda. Jeżeli pozwany zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, na ogół powoda przyznawana jest nagroda pieniężna.