Czym jest środowisko terapeutyczne?

Środowisko terapeutyczne, czasami nazywane także terapią środowiskową lub terapią środowiskową, to podejście do leczenia problemów behawioralnych lub psychiatrycznych, które kładzie nacisk na modelowanie, informacje zwrotne od rówieśników i osobistą odpowiedzialność w kontekście wysoce ustrukturyzowanego środowiska. Opiera się na filozofii, że każda interakcja z innymi niesie ze sobą potencjał społecznego uczenia się i osobistego rozwoju, ponieważ mówi się, że psychologiczne trudności jednostki nieuchronnie wyrażają się w kontekście relacji międzyludzkich. Takie podejście do terapii behawioralnej może być stosowane zarówno w leczeniu stacjonarnym, jak i dziennym, grupach ambulatoryjnych i innych placówkach psychiatrycznych.

Środowisko terapeutyczne, czasami nazywane „przestrzenią życiową”, jest podejściem opartym na mocnych stronach, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów, a nie karaniu za wykroczenia. Dla klientów środowisko terapeutyczne staje się bezpieczną przestrzenią, w której można uczyć się i ćwiczyć nowe umiejętności interakcji międzyludzkich. To opiekuńcze i pozytywne środowisko może wzmocnić zaufanie do klienta, który może następnie zacząć wychodzić z problemów psychiatrycznych lub behawioralnych.

Zamknięte otoczenie terapeutyczne umożliwia zarówno personelowi, jak i klientom monitorowanie osobistych interakcji klientów, a także zapewnia natychmiastową informację zwrotną i wsparcie społeczne. Personel jest szkolony w zakresie technik deeskalacji, takich jak przekierowanie werbalne, które pozwalają klientom odzyskać samokontrolę w przypadku pojawienia się niebezpiecznych zachowań w społeczności. Tymczasowa izolacja od innych może być stosowana w ekstremalnych okolicznościach behawioralnych, ale na ogół unika się kar lub ograniczeń na rzecz pozytywnego wzmocnienia.

Członkowie personelu w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym współpracują ze sobą, aby budować behawioralne plany leczenia dla każdego klienta. Zapewniają również ogólną strukturę i ograniczenie całej społeczności terapeutycznej. Personel środowiska terapeutycznego odgrywa złożoną rolę, łącząc aspekty facylitacji grupowej, wymuszając z szacunkiem oczekiwania behawioralne i modelując odpowiednie zachowania.

Presja rówieśnicza jest również wykorzystywana jako narzędzie kształtujące zachowanie w terapii środowiskowej. Koledzy klienta ze społeczności terapeutycznej mogą zaoferować informację zwrotną na temat wzorców interakcji klienta. Klienci zyskują wgląd i empatię poprzez obserwację i dyskusję na temat osobistych zmagań innych. Te spostrzeżenia można następnie uogólnić na życie klienta poza środowiskiem terapeutycznym.

Ten rodzaj środowiska terapeutycznego oferuje stabilną, przewidywalną i pełną szacunku przestrzeń społeczności, często z całodobowym wsparciem ze strony członków personelu, w której mieszkańcy mogą pracować, aby osiągnąć cele terapeutyczne. Przykładowe cele z terapeutycznego planu behawioralnego mogą obejmować zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, uczenie się umiejętności samodzielnego życia lub rozwijanie umiejętności radzenia sobie. Zorganizowane zajęcia, które składają się na środowisko terapeutyczne, mogą obejmować udział w grupach terapeutycznych i spotkaniach społeczności, oprócz zajęć rekreacyjnych.
Terapia środowiskowa jako termin została ukuta przez Bruno Bettelheima w 1948 roku. Podobne filozofie zaczęły pojawiać się w ośrodkach leczenia instytucjonalnego już w XIX wieku. Koncepcja wspólnoty terapeutycznej powstała jako próba osłabienia rozwoju symptomów instytucjonalizacji, takich jak utrata zdolności klienta do samodzielnego działania.