Czym są zapieczętowane zapisy?

Zapieczętowane akta to oficjalne dokumenty, które zostały usunięte z publicznego dostępu na mocy orzeczenia sądowego. Sądy często wymagają zapieczętowania akt w niektórych przypadkach, aby chronić prywatność wrażliwych stron lub dać stronie w sprawie drugą szansę bez piętna wcześniejszego incydentu pozostającego w sferze publicznej. Rodzaje akt, które można opieczętować, procedura ich opieczętowania oraz skutek pieczęci różnią się w zależności od jurysdykcji. Większość sądów generalnie dopuszcza pieczętowanie akt zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Postępowania sądowe były w przeszłości przedmiotem zainteresowania publicznego. Sprawy toczą się „na jawnym sądzie”, a oficjalny zapis jest utrzymywany, który m.in. chroni prawo społeczeństwa do bycia świadomym treści i rozstrzygnięcia trybunałów prawnych. Ten rodzaj przejrzystości jest niezbędny do funkcjonowania godnego zaufania i rzetelnego systemu prawa, ale nie jest prawem absolutnym.

W niektórych przypadkach prawa zaangażowanych stron do prywatności lub konieczność zachowania tajemnicy przeważają nad prawem społeczeństwa do wiedzy. Zapisy mogą być pieczętowane jako rzecz oczywista, jako środek proaktywny przez sędziego lub na wniosek strony powództwa po wykazaniu odpowiedniej przyczyny. Na przykład zapieczętowane akta są normalną procedurą dla niektórych rodzajów adopcji. Sędzia może również opieczętować akta w sprawie z własnej woli w celu ochrony tożsamości ofiary lub uwzględnić wniosek strony o pieczętowanie akt w sprawie dotyczącej tajemnicy handlowej.

Sądy mają szczególny interes w ochronie zarówno nieletnich, jak i ofiar, a także w umożliwieniu rozpatrywania spraw bez ujawniania informacji do sfery publicznej, które mogą prowadzić do nieodwracalnej szkody dla interesów strony. Zapieczętowane akta są często wymagane w sprawach dotyczących nieletnich w celu ochrony ich tożsamości i usunięcia historii przestępstw popełnionych w okresie, gdy nieletni nie posiadał pełnoletności. Sąd nakaże również opieczętowanie akt w celu zachowania pewnego poziomu tajemnicy w sprawach wymagających ochrony świadków. W sprawach dotyczących tajemnic państwowych lub bezpieczeństwa narodowego racja jest podobna. Ujawnienie informacji może wyrządzić szkodę ważnym interesom, które wymagają ochrony.

Skutki orzeczenia sądowego o pieczętowaniu akt różnią się w zależności od jurysdykcji. W niektórych miejscach akta pozostają zapieczętowane, chyba że sąd zarządzi ich odpieczętowanie. Inne jurysdykcje niszczą zapieczętowane zapisy, a zgodnie z prawem uważa się, że ich zawartość nigdy nie miała miejsca.