Jaki jest związek między percepcją a komunikacją?

Percepcja i komunikacja są ze sobą powiązane, ponieważ percepcja jest niezbędnym krokiem w procesie komunikacji. Percepcja obejmuje odbiór danych z różnych wlotów zmysłowych w postaci pięciu zmysłów, internalizację danych i translację tych danych na jakąś formę wyjścia w procesie komunikacji. Komunikacja może mieć charakter intrapersonalny lub interpersonalny. Sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie, a także w swoich relacjach z innymi ludźmi, w dużej mierze zależy od percepcji.

Przykładem wpływu percepcji i komunikacji jest sposób, w jaki jednostka postrzega swój wizerunek. Osoba pobiera dane sensoryczne za pośrednictwem różnych kanałów sensorycznych dotyczących idealnego obrazu i tego, jak inni mogą postrzegać kogoś, kto wygląda jak ona. Ktoś, kto widzi w prasie i telewizji zdjęcia szczupłych, pięknych ludzi i słyszy, jak media wychwalają zalety takiego wizerunku, może dostrzec, że każdy obraz wbrew temu nie jest pożądany przez społeczeństwo. Może to wpłynąć na sposób, w jaki taka osoba postrzega siebie, co może również znaleźć odzwierciedlenie w sposobie, w jaki jednostka komunikuje się z innymi.

Ten proces percepcji i komunikacji jest dwojaki, ponieważ osoba najpierw komunikuje się ze sobą w oparciu o sposób, w jaki postrzega dane zmysłowe z różnych zmysłów w procesie znanym jako komunikacja intrapersonalna. Jest to rodzaj komunikacji, która odbywa się w prywatnym umyśle jednostki w odpowiedzi na postrzeganie danych. Na przykład, jeśli dziecko widzi laptop swojej matki i zastanawia się, czy się nim bawić, prowadzi ono komunikację intrapersonalną opartą na przekonaniu, że matka nie będzie zadowolona z takiego działania.

Jeśli chodzi o komunikację interpersonalną, percepcja i komunikacja są powiązane na różne sposoby, w jakie percepcja kieruje sposobem, w jaki ludzie odnoszą się do siebie i komunikują się ze sobą. Na przykład w społeczeństwie o głębokiej świadomości klasowej ludzie mogą komunikować się ze sobą w oparciu o postrzeganie swojej pozycji lub klasy w społeczeństwie. Innym przykładem powiązania relacji międzyludzkich z komunikacją jest sposób, w jaki ludzie postrzegają zachowanie innych wobec nich. Jeśli dwie osoby spotykają się po raz pierwszy i jedna z nich patrzy na drugą w obraźliwy sposób, negatywne postrzeganie może spowodować, że osoba odbierająca będzie komunikować się w niegrzeczny i równie obraźliwy sposób w odpowiedzi.