Τι είναι η διαμεσολάβηση φορτίου;

Η διαμεσολάβηση φορτίου είναι η διαδικασία που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ μιας εταιρείας που χρειάζεται τα αγαθά να αποσταλούν από τη μια τοποθεσία στην άλλη και έναν αποστολέα που μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Ο στόχος κάθε είδους δραστηριότητας μεσιτείας εμπορευμάτων είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δύο μερών, ώστε το καθένα να έχει το μέγιστο όφελος από τη σχέση, επιτρέποντας επίσης στον μεσίτρια να αποκομίσει ένα λογικό κέρδος από τη διαμεσολάβηση της συμφωνίας. Σε πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο, η διαμεσολάβηση φορτίου απαιτεί τουλάχιστον κάποια άδεια και συμμόρφωση με οποιουσδήποτε κανονισμούς αποστολής που ισχύουν τόσο για τη χώρα από την οποία προέρχεται η αποστολή όσο και για την τοποθεσία όπου τελικά παραδίδονται τα εμπορεύματα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαμεσολάβηση εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνει πραγματική συμμετοχή στην προετοιμασία των εμπορευμάτων για αποστολή ή την πραγματική μεταφορά των εμπορευμάτων στον προορισμό τους. Αντίθετα, ο μεσίτης θα αξιολογήσει τον τύπο των αγαθών που πρέπει να αποσταλεί, θα εξετάσει τον προορισμό για αυτά τα αγαθά και, στη συνέχεια, θα εντοπίσει ναυτιλιακές εταιρείες που μπορούν να χειριστούν την αποστολή με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του παραλήπτη. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου ή των τρόπων αποστολής που εμπλέκονται, καθώς και του κόστους που σχετίζεται με το συνολικό σχέδιο που δημιουργήθηκε για την παράδοση των αγαθών στην κατάλληλη τοποθεσία.

Σε πολλές περιπτώσεις, η διαμεσολάβηση φορτίου περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνιών εργασίας με διάφορους τύπους μεταφορικών εταιρειών. Για παράδειγμα, ένας μεσίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε οδικές μεταφορές, όπως εταιρείες μεταφοράς φορτηγών, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εταιρείες που μεταφέρουν φορτία θαλάσσης και αεροπορικώς. Συνήθως, ο μεσίτης εξασφαλίζει ειδική τιμολόγηση που μπορεί να επεκταθεί σε δυνητικούς πελάτες, καθιστώντας δυνατή την ανταγωνιστικότητα του μεσίτη στην αγορά. Ταυτόχρονα, ο μεσίτης κανονίζει επίσης μια στρατηγική για αποζημίωση, με αυτήν την αποζημίωση να βασίζεται είτε σε ένα χρονοδιάγραμμα προμηθειών είτε σε κάποιο είδος κατ’ αποκοπή τιμολόγησης.

Τα περισσότερα έθνη σε όλο τον κόσμο απαιτούν οι προσπάθειες μεσιτείας εμπορευμάτων να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανονισμούς που πρέπει να τηρούν οι αποστολείς. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεσίτης φορτηγών φορτηγών πρέπει συνήθως να πληροί τις προϋποθέσεις και να αποκτήσει άδεια μεσίτης φορτηγών προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε αυτήν τη χώρα. Συχνά, ο μεσίτης πρέπει επίσης να είναι ομόλογος, καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγου μεσιτείας εμπορευμάτων για κάθε έργο που διευθετείται μέσω της μεσιτείας. Αυτή η ανάγκη συμμόρφωσης συμβάλλει στην προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων, οδηγώντας στην ευκαιρία να προκύψει μια συνεχής σχέση εργασίας μετά την επιτυχή εκτέλεση της αρχικής αποστολής.