Co oznacza „obowiązek zachowania poufności”?

Obowiązek zachowania poufności odnosi się do etycznego obowiązku nałożonego na kogoś przez szczególny związek uznany przez prawo; według standardów określonego zawodu; lub postanowieniami wiążącej umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy komunikacji może wynikać ze stosunku adwokat-klient, lekarz-pacjent lub ksiądz-pokutnik. Każda z tych relacji jest uznawana przez prawo jako mająca specjalny status, który uniemożliwia ujawnienie prywatnych informacji.

Jedną z najbardziej ugruntowanych i nienaruszonych tych relacji, która rodzi obowiązek zachowania poufności, jest relacja adwokata i jej klienta. Adwokat lub prawnik ma obowiązek zachowania poufności swojego klienta. Wszelka komunikacja między tymi dwiema stronami jest charakteryzowana jako uprzywilejowana, a adwokat jest etycznie zobowiązany do zachowania poufności rozmów. Charakter stosunku i obowiązki, jakie nakłada na adwokatów, są skodyfikowane w Kanonach Odpowiedzialności Zawodowej, którymi związani są wszyscy adwokaci.

Adwokat nie może być zmuszany przez rząd do naruszania jej przysięgi poufności lub ujawniania uprzywilejowanej komunikacji ze swoim klientem. Nie każda komunikacja z adwokatem jest uprzywilejowana. Aby podnieść przywilej, należy najpierw nawiązać relację adwokat-klient. Jeśli dana osoba zwraca się do prawnika o poradę i nie rozwija się żadna formalna relacja prawnik-klient, zazwyczaj prawnik nadal jest zobowiązany traktować swoje rozmowy z daną osobą jako prywatne.

Mimo że obowiązek zachowania poufności jest nałożony na pełnomocnika, tak naprawdę przywilej ten należy do klienta, a nie pełnomocnika. Klient może zrzec się przywileju i poufnego charakteru relacji, ujawniając treść swojej komunikacji z pełnomocnikiem osobie trzeciej. W takich przypadkach mówi się, że klient zrzekł się przywileju. Adwokat może udostępniać informacje poufne osobom trzecim tylko za zgodą klienta. W przypadku wątpliwości, czy klient zrzekł się przywileju w całości lub w części, pełnomocnik musi najpierw uzyskać wyraźne upoważnienie klienta przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.

Obowiązek zachowania poufności może również wynikać z zobowiązania umownego. Często korporacja stara się chronić swoje tajemnice handlowe lub informacje zastrzeżone przed nieuprawnionym ujawnieniem, wymagając od osób, które mogą być narażone na takie informacje, zawarcia umowy o zachowaniu poufności. Osoba będąca stroną takiej umowy ma prawny obowiązek nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim. Ponieważ nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzeżonych przez odbiorcę innym osobom może spowodować nieodwracalną szkodę w interesach biznesowych strony ujawniającej, naruszenie przepisów dotyczących poufności może narazić odbiorcę informacji na odpowiedzialność.