Co to jest finansowanie strategiczne?

Finansowanie strategiczne uwzględnia sposób, w jaki różne rodzaje opcji finansowania spełniają szersze cele i zadania organizacji. Próbuje znaleźć optymalną kombinację finansowania, która jest odpowiednia dla finansowanej części przedsiębiorstwa i ostatecznie maksymalizuje wartość. Strategiczne podejście do finansowania może być odpowiednie zarówno dla podmiotów nastawionych na zysk, jak i organizacji non-profit.

Organizacje mogą zazwyczaj wybierać między różnymi opcjami finansowania operacji. Firma nastawiona na zysk może korzystać z kombinacji finansowania kapitałowego i dłużnego. Finansowanie kapitałowe pozyskuje pieniądze od inwestorów w zamian za udziały w spółce. Firma korzystająca z finansowania dłużnego zaciąga kredyty lub emituje obligacje. Oba rodzaje finansowania dłużnego wymagają okresowej spłaty odsetek oraz spłaty kapitału.

Kombinacja finansowania, z której korzysta firma nastawiona na zysk, to jej strategiczne podejście do finansowania. Opracowanie strategii stojącej za tymi decyzjami jest zwykle zadaniem dyrektora finansowego (CFO). Dyrektor finansowy stara się znaleźć kombinację finansowania, która maksymalizuje zyski. Na tę mieszankę mogą wpływać ulgi podatkowe lub ulgi podatkowe, obecne stopy procentowe, stan gospodarki, a nawet społeczne postrzeganie stosowności jednego rodzaju finansowania w stosunku do innego.

Organizacje non-profit podchodzą do finansowania strategicznego inaczej niż firmy nastawione na zysk. W kontekście organizacji non-profit finansowanie strategiczne to mieszanka darowizn na cele charytatywne wpłacanych na rzecz organizacji z różnych źródeł. Opcje obejmują darowizny od osób fizycznych, dotacje od prywatnych fundacji, dotacje od korporacji oraz dotacje i kontrakty od agencji rządowych. Procent dochodu organizacji, który pochodzi z tych różnych źródeł, to miks jej finansowania.

Dyrektorzy wykonawczy i rada dyrektorów organizacji starają się tak sterować opcjami charytatywnymi organizacji, aby ich kombinacja finansowania zapewniała jej największą elastyczność operacyjną. Finansowanie strategiczne dla organizacji non-profit to ćwiczenie w zakresie weryfikacji opcji finansowania, określania rodzajów ograniczeń nałożonych na fundusze i podejmowania świadomych decyzji o ściganiu tych, które nakładają mniej ograniczeń na wykorzystanie ich darowizn. Portfel finansowania organizacji jest zwykle przedstawiany w postaci wykresu kołowego. Teoria finansowania strategicznego dla organizacji non-profit mówi, że organizacja powinna dążyć do tego, aby większość jej finansowania pochodziła z nieograniczonych darowizn indywidualnych, które zapewniają największą elastyczność użytkowania.

Inną strategiczną decyzją podejmowaną przez organizację non-profit jest przyjmowanie i przydzielanie darowizn przeznaczonych na programy, a nie na ogólne operacje. Za każdym razem, gdy organizacja non-profit przyjmuje dotację z programu, tworzy umowę, która zobowiązuje organizację do wykorzystania funduszy na dokładnie ten cel. W przypadku niektórych organizacji koszt prowadzenia programu, który jest niewystarczająco finansowany, może wykluczyć całą organizację non-profit z biznesu. Finansowanie strategiczne dotyczące tego typu kwestii dotyczy zdolności organizacji do uznawania dotacji i kontraktów programowych, które spowodują deficyt i odrzucenia tych funduszy, gdy jest to właściwe.