Co to jest ochrona przed naruszeniem kontraktu?

Obrona przed naruszeniem umowy to obrona prawna, którą osoba może podnieść, gdy strona przeciwna twierdzi, że dopuściła się naruszenia umowy. Obrona, którą sąd uzna za zasadną, może różnić się w zależności od jurysdykcji, ale często obejmuje takie rzeczy, jak niekompetencja umysłowa, naciski na podpisanie i oszustwo. Jeżeli jedna ze stron, która podpisała umowę, uniemożliwiła drugiej wywiązywanie się ze swoich zobowiązań umownych, może to być również obroną za naruszenie umowy. Dodatkowo, jeśli obie strony zgodziły się na zmiany lub strona umowy wydawała się akceptować naruszenie, pozwany może również wykorzystać to jako obronę w sądzie.

Jeśli jedna strona naruszy umowę, druga strona zazwyczaj ma do dyspozycji środki prawne, które może zastosować. Na przykład może chcieć anulować umowę lub pozwać stronę przeciwną o szkody, które poniósł z powodu naruszenia umowy. W niektórych przypadkach strona odpowiedzialna za naruszenie umowy będzie musiała zapłacić odszkodowanie lub ponieść inne konsekwencje prawne. Alternatywnie może jednak wykorzystać naruszenie obrony umowy, aby wygrać sprawę sądową.

Istnieje wiele sposobów obrony przed naruszeniem umowy, które dana osoba może podnieść. Na przykład może twierdzić, że część lub całość umowy była niezgodna z prawem. Może również twierdzić, że strona przeciwna zawarła ją w sposób nieuczciwy. Jeśli strona została zmuszona do podpisania umowy lub zmuszona do jej podpisania, może to również wykorzystać jako obronę. Jeżeli warunki umowy były niemożliwe do wykonania lub jedna strona umowy uniemożliwiła drugiej wykonanie zgodnie z wymaganiami, może to również stanowić ważne naruszenie ochrony umowy.

Jednym z najczęściej stosowanych przypadków naruszenia ochrony kontraktu jest zgoda obu stron. Na przykład, jeśli obie strony zgodzą się na zmiany w umowie, jedna ze stron może później zmienić zdanie. Gdyby ta strona, która stałaby się powodem w sprawie sądowej, próbowała następnie dochodzić naruszenia umowy, byłaby mało prawdopodobna, aby wygrała swoją sprawę. Wynika to z faktu, że strona przeciwna mogła bronić się przed roszczeniem poprzez udowodnienie, że powód zgodził się na zmianę.

Innym przykładem naruszenia ochrony kontraktu jest niekompetencja. Na przykład, jeśli osoba niekompetentna psychicznie podpisała umowę, ale nie wypełniła zawartych w niej zobowiązań, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie umowy. Jego reprezentacja prawna może udowodnić przed sądem, że nie był psychicznie zdolny do zrozumienia lub wyrażenia zgody na umowę. W przypadku przedstawienia dowodu na naruszenie ochrony umowy, roszczenie z tytułu naruszenia umowy przez powoda jest często odrzucane.