Co to jest postępowanie w sprawie przejęcia?

„Postępowanie w sprawie przejęcia majątku” to ogólny termin opisujący każdą rozprawę sądową, której zakończeniem jest rozstrzygnięcie sporu o nieruchomość. Może być używany do opisu powództwa o spór o własność dowolnego przedmiotu, ale najczęściej jest używany do opisu postępowania dotyczącego podziału majątku po rozwodzie. W Zjednoczonym Królestwie (Wielka Brytania) postępowanie w sprawie posiadania hipoteki to rozprawy w postępowaniu sądowym, w ramach którego pożyczkodawca przejmuje dom w przypadku niewykonania zobowiązania przez posiadacza hipoteki.

Jedną z głównych kwestii, które należy rozstrzygnąć w przypadku rozwodu, jest podział majątku nabytego przez byłego męża i żonę podczas ich małżeństwa. Chociaż zasady podziału po rozwiązaniu małżeństwa różnią się w zależności od jurysdykcji, są one zazwyczaj złożone i dotyczą szczegółów, w jaki sposób i kiedy zakupiono każdą część majątku. Rozprawy, na których sąd decyduje o podziale majątku, nazywane są postępowaniem w sprawie przejęcia.

Podczas takiego postępowania w sprawie posiadania rozwodu należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Każda ze stron ma przedstawić dowody, w jaki sposób i kiedy przedmioty zostały nabyte i argumentować na podstawie tych dowodów, w jaki sposób prawo stanowi, że majątek powinien zostać zbyty. Dyspozycja może być dokonana w całości lub w części na rzecz którejkolwiek ze stron lub, jeżeli charakter rzeczy sprawia, że ​​podział na części jest niepraktyczny, poprzez sprzedaż i podział dochodów. Co więcej, postępowanie w sprawie przejęcia własności ma miejsce wtedy, gdy sądy rozpatrują umowy przedślubne lub poślubne stron, jeśli takowe istnieją. Na zakończenie tych rozpraw sąd wyda orzeczenie opisujące sposób podziału majątku małżeńskiego.

W Wielkiej Brytanii termin „postępowanie przejęcia” nabiera innego znaczenia w kontekście hipotek. Kredytodawcy mogą wytoczyć powództwo w sprawie o posiadanie hipoteki w przypadku, gdy posiadacz hipoteki nie wywiązuje się ze spłaty kredytu. Zazwyczaj będzie to stosunkowo szybka rozprawa, podczas której pożyczkodawca wezwie stronę przestępcy do sądu, aby argumentować za wykluczeniem. W interesie porządku publicznego posiadacz kredytu hipotecznego będzie mógł przedstawić powody opóźnień w spłacie kredytu i wykazać, że będzie mógł lepiej spłacać raty w przyszłości.

Takie postępowanie w sprawie posiadania hipoteki może mieć jeden z dwóch wyników. Jeżeli posiadacz kredytu hipotecznego jest w stanie wykazać, że jego niezdolność do spłaty kredytu jest tymczasowa, sąd prawdopodobnie nakaże stronom opracowanie planu spłaty. Jeśli jednak posiadacz hipoteki nie może wykazać, że będzie w stanie spłacić wszystkie zaległe płatności, a także sporządzić przyszły harmonogram spłat w rozsądnym czasie, prawdopodobnie zostanie przyznane wykluczenie.