Co to jest prawo zdrowia psychicznego?

Prawo zdrowia psychicznego odnosi się do prawa dotyczącego kompetencji psychicznych jednostki. Postępowania cywilne i karne są objęte prawem zdrowia psychicznego. Różne regiony mają różne punkty odniesienia w celu określenia poziomu kompetencji danej osoby oraz tego, jakie prawa można odebrać osobie uznanej za niekompetentną.
Na arenie cywilnej prawo zdrowia psychicznego służy do określenia, czy ktoś jest wystarczająco kompetentny psychicznie, aby zawrzeć prawnie wiążącą umowę. Kontrakty służą do dokonywania zakupów, obiecywania usług i wzmacniania działań, w tym małżeństwa, rozwodu i adopcji. Osobie uznanej za niesprawną psychicznie można zabronić zawierania takich umów bez zgody opiekuna lub specjalisty zdrowia psychicznego.

Majątek jednostki może być chroniony prawem zdrowia psychicznego. Osoba, która została uznana za niekompetentną psychicznie, zazwyczaj nie będzie mogła zachować kontroli nad swoimi finansami. Powiernik lub członek rodziny jest zwykle wyznaczany do obsługi pieniędzy, które są umieszczane w funduszu powierniczym. Pieniądze są wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb jednostki. Może to oznaczać, że dana osoba otrzymuje regularnie wypłacany zasiłek lub może to oznaczać, że każdy rachunek jest opłacany przez powiernika z funduszu powierniczego.

W sprawach karnych prawo zdrowia psychicznego służy do ustalenia, czy dana osoba jest w stanie stanąć przed sądem za przestępstwo, o którego popełnienie jest oskarżona. Prawo sprawdza zdolność jednostki do zrozumienia konsekwencji przestępstwa, a także jego odpowiedzialności za popełnienie go. Określa również zdolność pozwanego do rozumienia postępowania sądowego i uczestniczenia w jego obronie. Każdy region ma swoje własne zasady dotyczące rozumienia odpowiedzialności za czyny i udziału w postępowaniu sądowym.

Przymusowe oddanie się do placówki psychiatrycznej jest również regulowane przez prawo zdrowia psychicznego. Prawa do wolności nie można odebrać bez dowodu, że jednostka stanowi zagrożenie dla samego siebie lub dla społeczeństwa. Każdy region ma harmonogramy i standardy zaangażowania, których należy przestrzegać w przypadku przymusowego zatrzymania w dowolnym zakładzie psychiatrycznym.

Niektóre regiony uchwaliły przepisy, które umożliwiają jednostkom sporządzanie wcześniejszych dyrektyw dotyczących ich przyszłych problemów ze zdrowiem psychicznym. Tak jak dyrektywa w sprawie postępów w zakresie zdrowia psychicznego dyktuje jednostce pożądany poziom opieki w przypadku przyszłego scenariusza medycznego, dyrektywa dotycząca postępów w zakresie zdrowia psychicznego zapewnia indywidualne życzenia dotyczące opieki w przypadku kryzysu w zakresie zdrowia psychicznego. Przykłady dyrektyw dotyczących postępów w zakresie zdrowia psychicznego obejmują preferowany typ placówki, wyznaczeni powiernicy finansowi i rozporządzanie majątkiem.