Co to jest quasi-kontrakt?

Zgodnie z prawem umów w większości jurysdykcji quasi-umowa nie jest uważana za prawdziwą umowę, ponieważ strony nie uzgodniły wzajemnie zawarcia transakcji. Zasadniczo quasi-umowa służy jako prawny substytut prawdziwej umowy i istnieje w wyniku orzeczenia sądowego. Quasi-umowy są zazwyczaj zawierane w celu uchronienia jednej ze stron przed nieuzasadnionym wzbogaceniem się ze szkodą dla drugiej strony. Quasi-umowa może być również określana jako umowa dorozumiana lub umowa dorozumiana.

Aby to zilustrować, załóżmy, że John Doe jest zatrudniony do układania nowych gontów na dachu klienta. Spędza tydzień w pracy pod nadzorem Suzy Smith, która jest właścicielką domu, tylko po to, by dowiedzieć się, że ponownie pokrył gontem niewłaściwy dom. Mimo że przez cały tydzień obserwowała Johna pracującego w jej domu, Suzy odmawia zapłaty Johnowi, ponieważ nigdy nie zawarła z nim umowy. Jeśli John pozwie Suzy o odszkodowanie, sąd prawdopodobnie zawrze quasi-kontrakt między Johnem a Suzy i zażąda od Suzy zapłaty za rozsądne koszty materiałów gontów i robocizny Johna.

W przypadku umowy standardowej obie strony zasadniczo zgadzają się w przedmiocie przedmiotu i zawarły pisemną lub ustną umowę przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy. Kluczowym elementem quasi-kontraktu jest jednak to, że jedna ze stron faktycznie nie zamierzała zawrzeć umowy. Mimo braku tej wzajemnej zgody sąd postanawia zawrzeć umowę, aby wszystko było uczciwe dla każdej ze stron. Quasi-umowy zwyczajowo tworzone są na podstawie pisemnego orzeczenia sądowego.

Quasi-umowa różni się od umowy dorozumianej. Podobnie jak w przypadku quasi-umów, umowy dorozumiane w rzeczywistości nie są tradycyjnymi, pisemnymi umowami. Jednak w przypadku umowy dorozumianej słowa i działania stron wskazują, że każda z nich zgodziła się zawrzeć transakcję. Ten element wzajemnej zgody na zawarcie transakcji generalnie nie istnieje w przypadku quasi-umowy.

Zazwyczaj quasi-kontrakty powstają, gdy pojawiają się spory dotyczące zapłaty za towary lub usługi. Środek zaradczy w przypadku quasi-umowy ogranicza się zwykle do tego, co jest konieczne, aby zapobiec bezpodstawnemu wzbogaceniu jednej ze stron. Co do zasady oznacza to, że odszkodowanie ogranicza się do kosztów robocizny i materiałów powoda. Zyski są zwykle wykluczone na tej podstawie, że jest zasadniczo nieuczciwe, aby strona, która nie chciała zawrzeć umowy, musiała wypłacać zyski drugiej stronie.