Co to jest Res Ipsa Loquitur?

Res ipsa loquitur to łacińskie wyrażenie oznaczające „rzecz mówi sama za siebie”. Jest to metoda udowodnienia, że ​​w niektórych procesach cywilnych doszło do czynu niedozwolonego. Innymi słowy, w niektórych sprawach dotyczących czynów niedozwolonych pozwala powodowi po prostu powołać się na res ipsa loquitur w celu udowodnienia elementu zaniedbania w powództwie o czyn niedozwolony.
Zazwyczaj, gdy powód pozywa pozwanego o czyn niedozwolony, powód musi udowodnić kilka elementów sprawy. Po pierwsze, powód musi udowodnić, że pozwany umyślnie lub w wyniku niedbalstwa spowodował obrażenia. Po drugie, powód musi udowodnić, że rzeczywiście poniósł szkodę w wyniku działań pozwanego.

W przypadku powołania się na res ipsa loquitur, doktryna pozwala, aby powód wygrał sprawę bez wyraźnego udowodnienia zaniedbania. Zasadniczo jest to doktryna, która mówi, że działanie, które spowodowało szkodę, było tak oczywiste zaniedbanie, że działanie mówi samo za siebie i nie są wymagane żadne dodatkowe dowody. Jeżeli ta doktryna ma zastosowanie i zostanie zaakceptowana przez sąd, aby wygrać sprawę, powód musi jedynie udowodnić, że poniósł szkodę w wyniku działań pozwanego.

Res ipsa loquitur jest dopuszczalną formą dowodu w Stanach Zjednoczonych, Hongkongu i Szkocji. Jest znany pod różnymi nazwami w różnych krajach. Kanada zasadniczo uchyliła doktrynę res ipsa loquitor. Anglia posługuje się tą doktryną, aby zasugerować silne domniemanie na korzyść przyjęcia zaniedbania, ale nie może to być rozstrzygający dowód.

Doktryna ta jest odpowiednia, gdy powództwo wyrządzające szkodę spełnia cztery odrębne kryteria. Jeśli te cztery kryteria mają zastosowanie, można się na nie powołać, aby wykazać, że działanie było zaniedbaniem. Oznacza to, że powódka będzie mogła wygrać sprawę bez wyraźnego udowodnienia zaniedbania.

Zastosowanie mają cztery kryteria res ipsa loquitur: wypadek nie miałby miejsca, gdyby nie doszło do zaniedbania; w konkretnej sytuacji nie nastąpiło to bez zaniedbania; działanie lub zdarzenie zostało spowodowane przez instrument, który znajdował się pod wyłączną kontrolą pozwanego; a wypadek lub szkoda nie zostały w żaden sposób spowodowane lub przyczyniły się do powstania przez powoda w sprawie. Oznacza to, że jeżeli powód dopuścił się współwinnego zaniedbania lub zachował się w jakiś sposób, który doprowadził do wypadku, powód nie może powoływać się na res ipsa loquitur. Oznacza to również, że wszystko, co zaszkodziło powoda, musiało być wyłącznie zarządzane lub kontrolowane przez pozwanego, a nie inną osobę.