Co to jest zawiadomienie o odwołaniu?

Zawiadomienie o odwołaniu to formalny dokument prawny, który informuje sąd i stronę przeciwną, że osoba zaangażowana w postępowanie sądowe zamierza wnieść apelację. Odwołanie oznacza zwrócenie się do sądu wyższej instancji o przyjrzenie się temu, co sąd niższej instancji zrobił w danej sprawie i ustalenie, czy ten sąd zachowywał się prawidłowo. Odwołania istnieją zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, aw sprawach cywilnych każda ze stron może się odwołać.

Kiedy człowiek idzie do sądu, o jego losie decyduje sędzia lub ława przysięgłych. Nawet wtedy, gdy ława przysięgłych podejmuje decyzję o winie lub niewinności oskarżonego, sędzia nadal jest zaangażowany w sprawę, wydając orzeczenia w takich sprawach, jak to, jakie dowody można dopuścić i jakie instrukcje są wydawane ławie przysięgłych. Sąd musi właściwie stosować prawo przy podejmowaniu wszelkich decyzji w sprawie.

Czasami strona uważa, że ​​sąd popełnił błąd w stosowaniu prawa. W takich przypadkach strona ta może wnieść odwołanie. Apelację można wnieść tylko do sądu wyższej instancji. Jeżeli np. sąd państwowy wydał orzeczenie w sprawie, odwołujący się nie mógł wnieść apelacji do tego samego sądu. Strona musiałaby wnieść apelację do sądu rejonowego — sądu wyższego lub wyższego od sądu państwowego.

Odwołanie to formalnie pisemna prośba, aby ten sąd wyższej instancji przyjrzał się, jak prawo było stosowane. W większości przypadków sąd apelacyjny rozpatruje wyłącznie kwestie prawne. Innymi słowy, sąd nie określi, czy ława przysięgłych miała rację w swojej decyzji, czy fakty sprawy były prawdziwe. Na przykład, jeśli ława przysięgłych uzna, że ​​powód mówi prawdę, sąd wyższej instancji nie pojawi się i nie powie, że mimo wszystko nie wierzy powodowi. Sąd apelacyjny zbada jedynie, czy prawo zostało prawidłowo zastosowane przez sędziego i ławę przysięgłych; więc na przykład przyjrzy się, czy sąd lub ława przysięgłych prawidłowo zinterpretowała ustawę o włamaniach w danej sprawie.

Każda ze stron może wnieść odwołanie w sprawie cywilnej. Oznacza to, że w przypadku przegranej powód może odwołać się od decyzji. Jeśli oskarżony przegra, on również może się odwołać. Nawet zwycięska strona może wnieść odwołanie. Jeśli na przykład powód nie uważa, że ​​ława przysięgłych przyznała wystarczająco wysokie odszkodowanie zgodnie z prawem, powód może się odwołać.