Co to są gwarancje ubezpieczeniowe?

Warranty subemitenta stanowią formę rekompensaty, która może zostać przyznana subemitentowi przez spółkę emitującą akcje. Zasadniczo korporacja wyemituje warranty na akcje zwykłe bezpośrednio ubezpieczycielowi w ramach części lub całości wynagrodzenia związanego z zorganizowaniem sprzedaży akcji ogółowi społeczeństwa. Warranty subemitenta dają subemitentom prawo dostępu do ustalonej liczby akcji, często po cenie niższej od ceny początkowej oferty publicznej.

Ponieważ warranty subemitenta stanowią rekompensatę poprzez emisję warrantów na akcje zwykłe dla subemitentów, ważne jest, aby zrozumieć, co stanowi warrant na akcje zwykłe. W istocie warrant tego typu daje posiadaczowi warrantu prawo do nabycia akcji zwykłych wyemitowanych przez daną korporację. Chociaż warunki mogą się nieznacznie różnić w zależności od przepisów regulujących transakcje finansowe w jurysdykcji pochodzenia, warrant na akcje zwykłe zwykle zapewnia pewien stopień ochrony posiadaczowi warrantu w odniesieniu do prawa do zakupu akcji i obowiązującej ceny jednostkowej za akcję .

Wydawanie warrantów subemitenta w ramach pakietu rekompensat dla subemitenta jest powszechną praktyką, która ostatecznie może okazać się intratna dla subemitenta. Zakładając, że akcje będą dobrze funkcjonować po upublicznieniu, subemitent może osiągnąć znaczny zysk, wykonując warunki związane z nakazem. Nie jest niczym niezwykłym, że subemitenci zgadzają się na pakiety wynagrodzeń obejmujące stałe stawki za świadczone usługi oraz emisję warrantów subemitenta jako zachętę do agresywnego wprowadzania na rynek opcji na akcje.

W bardzo ograniczonych przypadkach gwarant może zdecydować się na zaakceptowanie warrantów subemitenta jako większości wynagrodzenia za sprzedaż akcji inwestorom. Najczęściej dzieje się tak, gdy subemitent ma wyjątkowo wysoki poziom zaufania do przewidywanego sukcesu opcji na akcje i uważa, że ​​korzyści płynące z przyjęcia warrantów przekroczą akceptację bardziej tradycyjnego pakietu wynagrodzeń. Należy jednak do tego podchodzić z ostrożnością, ponieważ underwriter przyjmuje na siebie znacznie większe ryzyko związane z utratą rekompensaty w przypadku, gdy akcje nie będą zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami.