Co to są wiarygodne dowody?

Wiarygodny dowód to określenie nadane zeznaniom oraz dowodom fizycznym lub poszlakowym, które można wykorzystać do udowodnienia punktu, zwłaszcza w sądzie. Pytanie, czy dowód jest odpowiedni w danej sprawie, jest zwykle kwestią prawa. Ustalenie, czy dopuszczony dowód jest wiarygodny, podlega zazwyczaj interpretacji przez ławę przysięgłych lub inny organ zwoływany w celu ustalenia faktów w określonej sprawie lub sytuacji.

W sądzie najbardziej wiarygodny dowód wprowadza się poprzez zeznania świadków. Mogą to być osoby, które widziały, jak rzekome przestępstwo lub zdarzenie rzeczywiście miało miejsce, lub funkcjonariusze organów ścigania lub inni urzędnicy, którzy byli świadkami następstw lub skutków incydentu. Celem adwokatów jest argumentacja, jakie dowody należy uznać za wiarygodne, a jakie nie.

Inną formą wiarygodnych dowodów są dowody rzeczowe, do których zalicza się przedmioty, które mogły być użyte do popełnienia przestępstwa, dowody kryminalistyczne oraz nagrania w trakcie przestępstwa lub podczas przesłuchań po przestępstwie. W takich przypadkach świadkowie lub inni urzędnicy zazwyczaj wyjaśniają, w jaki sposób dowody rzeczowe odnoszą się do sprawy i wskazują osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa. Dowody fizyczne same w sobie rzadko są wiarygodnymi dowodami bez wyjaśnienia szczegółowo, w jaki sposób odnoszą się do sprawy.

Jednym z najczęstszych sposobów wzbudzania wątpliwości co do zeznań lub dowodów jest przedstawienie przysięgłym lub sędziom potencjalnego czynnika motywującego, dlaczego świadek mówi to, co mówi. Na przykład, jeśli świadek ma konflikt z oskarżonym lub oskarżonym, może to stanowić powód do wątpliwości, co w przeciwnym razie można by uznać za wiarygodne dowody. Proces budzenia wątpliwości co do tego, co mówi świadek, jest często określany jako oskarżenie świadka.

Wiarygodne dowody można by również poddać w wątpliwość, gdyby w trakcie śledztwa popełniono błędy. Na przykład, jeśli miejsce zbrodni zostało naruszone lub policja nie skatalogowała właściwie każdej części śledztwa, może to budzić wątpliwości co do niektórych ustaleń. Adwokaci po drugiej stronie spróbują wyjaśnić niektóre niespójności, które mogą istnieć w dowodach.

Chociaż mogą istnieć wytyczne, których sędziowie i ława przysięgłych używają do określania, jakie dowody są wiarygodne, nie ma jednego standardu. Każdy przypadek jest inny, a okoliczności, które go otaczają, mogą być czasami trudne do zinterpretowania. Dlatego osoby podejmujące decyzję poprzez faktyczne zbadanie sprawy mają zwykle dużą swobodę w dokonywaniu ustaleń dotyczących dowodów. W niektórych przypadkach obie strony określą pewne fakty sprawy, które nie są przedmiotem sporu, które są ogólnie uważane za wiarygodne dowody przez sędziego lub ławę przysięgłych.