Czym jest wniosek o wydanie wyroku?

Wniosek o wydanie orzeczenia, potocznie zwany wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym, jest dokumentem prawnym, który składany jest do sądu i żąda wydania orzeczenia na korzyść strony wnoszącej wniosek. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się z trzech części: zawiadomienia o wniosku o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym, które powinno jasno określać podstawę prawną wniosku; oświadczenie o niekwestionowanych istotnych faktach, które powinno wyjaśniać w ponumerowanych paragrafach każdy istotny fakt, który zdaniem strony wnoszącej wniosek nie jest kwestią prawną lub faktyczną i posiada kopie oświadczeń pod przysięgą, eksponaty i wszelkie znaleziska dotyczące załączonego wniosku; oraz nota prawna podsumowująca, dlaczego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym powinien być uwzględniony.

Strona występująca z wnioskiem o wydanie orzeczenia musi złożyć pisemne oświadczenia, zeznania, przyznanie się do stanu faktycznego oraz odpowiedzi na pytania pisemne, twierdząc, że wszystkie kwestie faktyczne i prawne mogą być rozstrzygnięte na korzyść strony wnioskującej. Strona sprzeciwiająca się wnioskowi musi udzielić odpowiedzi w określonym terminie i dostarczyć dokumentację prawną, taką jak oświadczenia pod przysięgą i oświadczenia pod przysięgą, na poparcie twierdzeń, że istnieją kwestie prawne i faktyczne oraz uzasadniają rozprawę. W przypadku stwierdzenia, że ​​takie kwestie zostały stwierdzone, wniosek o wydanie orzeczenia przez stronę występującą zostaje odrzucony, a sprawa trafia na rozprawę. W niektórych przypadkach wniosek może zostać uznany za niewłaściwy, jeśli zostanie ustalone, że ława przysięgłych może orzec na korzyść strony przeciwnej.

Wniosek o wydanie orzeczenia składa się często w sytuacjach, gdy przedstawiony materiał dowodowy przemawia korzystniej dla jednej ze stron. Jest on również składany, gdy jednej ze stron brakuje wystarczających dowodów, aby wygrać, jeśli sprawa trafi na rozprawę. Jest on również składany, gdy jedna lub obie strony chcą rozwiązać spór bez przechodzenia przez długi i kosztowny proces sądowy.

Aby złożyć wniosek o wydanie orzeczenia, strona wnioskująca przygotowuje formularz wniosku. W zależności od stanu, w którym strona zamieszkuje, może być konieczne złożenie proponowanego formularza zamówienia. Formularze te można pobrać z Internetu.
W niektórych stanach wniosek można złożyć listem poleconym do sądu i wszystkich zaangażowanych stron. W innych stanach wniosek należy złożyć osobiście za pośrednictwem oficjalnego serwera procesowego. Termin doręczenia wniosku o wydanie orzeczenia różni się w zależności od stanu, ale zwykle wynosi około 28 dni.