Czym zajmuje się ekspert ds. wyceny przedsiębiorstw?

Ekspert ds. wyceny przedsiębiorstw określa, ile warte jest udział właściciela w ściśle utrzymywanej firmie, bez konieczności faktycznej sprzedaży firmy na otwartym rynku w celu ustalenia ceny sprzedaży. Nie jest to nauka ścisła, a jedynym sposobem poznania prawdziwej wartości czegokolwiek jest sprawdzenie, za co się ono sprzedaje w warunkach wolnego rynku. Ekspert posługuje się modelem ekonomicznym, który uwzględnia kluczowe cechy biznesowe i osobisty osąd, aby uzyskać opinię na temat wartości interesu właściciela w panujących okolicznościach, gdyby został sprzedany.

Stosunkowo łatwo jest ustalić wartość czyjegoś interesu w spółce publicznej. Udział własnościowy danej osoby jest reprezentowany przez liczbę posiadanych akcji, a cena za pojedynczą akcję jest ustalana poprzez obrót na giełdzie. Pomnożenie liczby posiadanych akcji przez cenę sprzedaży akcji w danym dniu zapewni dokładną wycenę, na której można polegać w większości przypadków. Firmy, które nie są notowane na giełdzie, mają znacznie trudniejszy czas w ustaleniu wartości udziałów własnościowych.

Jedną z nadrzędnych maksym wolnorynkowej gospodarki jest to, że przedmiot jest wart tylko tyle, ile ludzie są w stanie za niego zapłacić. Ustalenie wartości bez wykorzystania danych sprzedaży to decyzja wymagająca eksperckiej analizy czynników, które prawdopodobnie wpłyną na cenę sprzedaży. Do przeprowadzenia tej analizy zatrudniany jest ekspert ds. wyceny przedsiębiorstw, zwykle wtedy, gdy jeden właściciel musi wykupić innego bez faktycznej sprzedaży firmy.

Najczęstsze sytuacje, w których potrzebny będzie ekspert ds. wyceny przedsiębiorstw, to sprawy rozwodowe, spory biznesowe między właścicielami oraz zorganizowane wykupy, w których nie ustalono ceny sprzedaży w ramach umowy. W przypadku rozwodu sąd musi wiedzieć, ile wart jest udział małżonka w biznesie, aby można było dokonać sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego na drugiego małżonka. Współmałżonek, który jest właścicielem firmy, może nie chcieć jej sprzedać w celu ustalenia tej wartości, więc zostanie zatrudniony ekspert, który ustali, że sąd użyje go zamiast faktycznej sprzedaży.

Ekspert ds. wyceny przedsiębiorstw stosuje do wyceny podejście dochodowe, majątkowe lub rynkowe. Te trzy modele ekonomiczne łączą standardowe obliczenia finansowe z oceną eksperta dotyczącą warunków niematerialnych, takich jak ryzyko i potencjał wzrostu. Ekspert dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych spółki, dokonuje oceny majątku trwałego oraz bierze pod uwagę warunki rynkowe, na których znajduje się spółka. Opracowuje pisemny raport, w którym przedstawia obliczenia, ustalenia i wnioski. Czasami będzie musiał bronić swoich metod wyceny i wniosków, jeśli jego raport zostanie zakwestionowany przez zainteresowaną stronę.